Information om behandling av personuppgifter – Kontaktpersoner leverantörer

I samband med ingående av avtal om tillhandahållande om varor eller tjänster till FOJAB arkitekter AB sker överlämning av dina kontaktuppgifter till FOJAB kommer FOJAB att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med Leverantören och i övrigt uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med Leverantören

Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter såsom namn, email adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas av relevanta individer inom vår inköpsorganisation men även till den del våra kontakter rör fakturering eller dylikt av individer inom vår finansavdelning. Du kan kontakta personuppgifter@fojab.se vid eventuella frågor kring behandlingen.

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du fungerar som kontaktperson för Leverantören gentemot oss.

Du har rätt att av FOJAB begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.