Hur effektiva kan vi bli?

Hur effektiva kan vi bli?

Bostadsaktörer kräver idag höga effektivitetstal (BOA/BTA) samtidigt som efterfrågan på mindre lägenheter ökar. Detta är en ekvation som är mycket svår och i vissa fall omöjlig att få ihop. Lab-projektet genomfördes i syfte att öka förståelsen för och sprida kunskap kring vilka faktorer som påverkar effektivitetstalet BOA/BTA. 

Undersökningen utgick från ett trapphus med 3 lägenheter i en 12 m djup huskropp. Sedan jämfördes detta typtrapphus med olika alternativa lösningar, för att visa på principiella effekter av antal lägenheter per trapphus, ytterväggstjocklek, typ av trapphus samt husdjup.

I typexemplen användes liknande lägenhetsstorlekar med funktionella rumsmått för att säkerställa att förslagen innebär goda bostäder. För att förtydliga effekten av hur olika faktorer påverkar nyttjandegraden redovisades varje parameter för sig.

Resultatet visar tydligt att det i första hand är geometrin som styr nyttjandegraden. Detta innebär att det är detaljplanens utformning med husdjup, i kombination med bostadsutvecklarnas önskemål om lägenhetssammansättning som ger förutsättningarna för BOA/BTA-talet.

Projektgrupp

Emma Carlbom
Projektledare Arkitektur, Byggnadsingenjör

Frida Duveholt
Byggnadsingenjör

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef