LCA och livscykelberäkning

LCA och livscykelberäkning

Sverige ska bli världens första fossilfria land och vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Det är ett mål som vi på FOJAB aktivt stödjer – i allt från planering till genomförande.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för ca 20 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå de nationella klimatmålen år 2045 måste utsläppen minska med minst 85 % jämfört med år 1990. Och för att klara det krävs medvetna materialval och ett cirkulärt tankesätt.

Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg när man ska beräkna och bedöma miljöpåverkan, och inom FOJAB utvecklar vi även egna metoder för att klimatberäkna våra byggnader. FOJAB har tagit en aktiv roll och leder bland annat arbetet kring klimatneutrala byggmaterial i nätverket LMF30.

Med våra digitala modeller vill vi kontrollera den totala klimatbelastningen inom varje enskilt projekt – allt för att kunna gestalta våra byggnader på ett sätt som bromsar den globala uppvärmningen.