Klimatberäkning i tidiga skeden

Klimatberäkning i tidiga skeden

Klimatberäkning i tidiga skeden

Byggnaders klimatpåverkan avgörs till stor del tidigt i byggprocessen. Vårt verktyg för klimatberäkningar i tidiga skeden kallas Leaf Cutter Ant. Med hjälp av verktyget kan man lättare se sambanden mellan form, stomlösning och klimatavtryck.

Leaf Cutter Ant är kopplat till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och innehåller generiska klimatdata för olika byggelement. Leaf Cutter Ant ger en realtidsåterkoppling på byggnadens klimatpåverkan utifrån material- och volymval så att arkitekten redan på ett tidigt stadium snabbt och enkelt kan jämföra olika byggnadsalternativs klimatavtryck. Även materialåtgång och pris är integrerat i verktyget och dessutom ges ett energinyckeltal med en indikation på byggnadens energiprestanda.

Med Leaf Cutter Ant ökar förståelsen för vilka faktorer som är drivande för klimatavtrycket, både initialt i designskedet och vad som behöver bevakas under projektens gång. Det blir en hjälp såväl till exploatörer och beställare inom privat och offentlig sektor som till arkitekter och konstruktörer.