”Hållbarhet hänger nära samman med innovation”

”Hållbarhet hänger nära samman med innovation”

För att kunna ställa om och göra saker på helt nya sätt krävs ifrågasättande av gängse metoder och mod och utrymme att testa andra vägar. Det menar Elise Lindahl, ny i rollen som hållbarhetsansvarig på FOJAB.

Du har tidigare varit ansvarig för FOJABlab och får nu en ny roll, som ansvarig för hållbarhet på FOJAB. Vad innebär det för ditt nya uppdrag?

– Hållbarhet är så brett och stort och mycket – kanske det mest utslitna begrepp vi svänger oss med idag. Samtidigt det allra viktigaste vi har att arbeta med och något som måste genomsyra hela vår verksamhet. Det är allmänt känt att byggbranschen som den sett ut de senaste decennierna är långt ifrån cirkulär. Men vad hållbarhetsbegreppet innebär, hur vi ska jobba med det och vad som får störst effekt är hela tiden under utveckling. Därför hänger hållbarhet för mig nära samman med innovation. För att kunna ställa om och göra saker på helt nya sätt krävs ifrågasättande av gängse metoder och mod och utrymme att testa andra vägar.

Vilka är FOJABs styrkor när det gäller hållbarhet?

– Människorna! Det finns många engagerade och kompetenta medarbetare som jobbar med hållbarhet på en kvalificerad nivå, som vi kan lyfta mer.

– Det finns också en stor potential i de samarbeten och forskningsprojekt vi är med i. Till exempel utvecklar vi en metod tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet för att synliggöra byggnaders klimatavtryck redan i tidiga gestaltningsskeden. Och LFM 30, ett samarbete för klimatneutralitet i byggbranschen, som redan gett stor effekt och där FOJAB är med och leder arbetsgruppen för klimatneutrala byggmaterial.

Vilka är branschens största utmaningar?

– Byggbranschen har varit lite som bilbranschen. Man väntar på ett fullgott alternativ och tills dess fortsätter man som vanligt. Nu tas det steg i rätt riktning, mycket på grund av ett ekonomiskt tryck i form av ökade råvarupriser. Även politiska beslut driver på. På senare år har vi också märkt ett ökande intresse för hållbarhetsfrågor från våra kunders kunder. De efterfrågar en produkt som stärker deras varumärke. Men ser vi till vad som skulle krävas för att nå klimatmålen i Parisavtalet är ingen i branschen där idag.

Vad krävs för att nå målen?

– För att kunna lösa problemen på den nivån vi befinner oss måste vi hitta vägar att jobba tillsammans. Ingen är stor nog att klara det ensam. Inte vi som företag, inte alla arkitektkontor i Sverige, inte ens alla arkitekter i världen. Så vi måste utöka våra nätverk, hitta nya samarbeten. Vi ska sprida vår kunskap, men vi ska också lyssna på andra och på dem som kan mer än vi.

– Att utforska nya arbetsmetoder och processer är också en viktig del i omställningen. Som i parkeringshuset Cyklopet i Malmö, där fasaden utgörs av restprodukter och återbrukade material – det kräver helt nya sätt att tänka. Hur hanterar vi material när vi inte känner till egenskaperna ordentligt och tillgången är osäker? Och vem garanterar kvaliteten på det som återbrukas, där kommer juridiken in i bilden.

– Det är komplexa processer och jag upplever att branschen just nu avvaktar lite. Men FOJAB ska hela tiden ha en fot i luften, arbeta för att kunna ta nästa steg och vara redo. Så snart det finns ny mark att stå på ska vi ställa oss där.