Wrangelska parken i Landskrona – tillgänglig, trygg och inbjudande

Wrangelska parken är en uppskattad park och mötesplats i centrala Landskrona, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. De senaste åren har parken och gatorna intill varit eftersatta och är nu i behov av upprustning.  FOJAB har fått i uppdrag av kommunen att komma med ett skissförslag på hur vi kan förbättra parken och aktivera liv i och runt parken. Kommunens vision är att parken ska bli mer tillgänglig, trygg och kunna komma fler till gagn. Även gatorna intill parken ska bli mer inbjudande.

I skissförslaget tar vi fasta på kommunens vision och tiden när parken anlades på 1800-talet. Växter och material har valts för att knyta an till historiken. Målsättningen är att man ska kunna överblicka parken när man rör sig i den.

– Vi har valt att skapa olika rum i parken och tillgängliggör den befintliga dammen genom att skapa en gångbro över dammen samt gångstråk med sittplatser. För att skapa trygghet och tydliga utblickar tas befintligt buskage bort. Vi har även skapat fler platser och aktiviteter för ungdomar. Intill parken ska det finnas en pump track och en studsmatta. Den befintliga lekplatsen rustas upp och vår målsättning är att den också ska andas 1800-tal i form av materialval och utformning, säger Caroline Hertzman, ansvarig landskapsarkitekt på FOJAB.

Den befintliga rosenträdgården kommer att finnas kvar. Vi skapar en lummig mötesplats, ramar in den, underlättar skötsel och skapar tydliga gångstråk och entréer. I parken finns även ett fågelreservat som öppnas upp och görs tillgängligt, med träsprång som svävar över marken så att man ska kunna röra sig igenom den täta vegetationen. Det blir ett lekfullt inslag för barnen.