Vinnovapengar för att öka livskvalitet i städer

Vilken roll spelar vatten och grönska för städers motståndskraft mot klimatförändringar och för människors livskvalitet? Det ska FOJAB undersöka inom ramen för projektet WiCiD. Vinnova har beviljat totalt fem miljoner kronor i stöd.

Idag är det svårt att få till en samlad, effektiv och framsynt stadsplanering när det gäller vatten. Fokus ligger ofta på problem som behöver hanteras i form av översvämningar eller torka. Vattnets positiva inverkan på invånarna är inte lika klarlagd.

Det ska det bli ändring på.

Projektet WiCiD (Water in City Design, Solutions for wicked planning problems) tar fasta på vattnet som en resurs snarare än ett problem. Det tvååriga projektet som nu fått stöd av Vinnova är ett samarbete mellan DHI Sverige AB, FOJAB, Zenta AB, Chalmers, Göteborgs stad, VA Syd, Lunds kommun, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Tyresö kommun.

FOJABs del i projektet handlar om att tillsammans med Chalmers undersöka hur vatten och grönska kan öka städers motståndskraft mot klimatförändringar och hur design av gröna och blå miljöer kan stärka sociala värden.

– Grönska fungerar som kolsänkor, förbättrar luftkvaliteten, reducerar buller och sänker temperaturen i städer. Nu ska vi också undersöka hur vatten och grönska i stadsmiljöer kan bidra till exempelvis jämlikhet, verka identitetsskapande eller påverka känslan av tillhörighet, säger Magdalena Hedman, arkitekt och projektledare för WiCiD på FOJAB.

WiCiD ska resultera i ett digitalt verktyg som underlättar för stadsplanerare i kommuner att ta vara på vattnets alla kvaliteter. Ett syfte är också att bygga ut den sociala konsekvensanalysen (SKA) med ökade kunskaper kring blå och gröna miljöer.

– På så sätt kan klimatanpassningen av våra städer gå från att vara en dyr utmaning till att istället vara en del av utvecklingen av en mer hälsosam, samutnyttjad stad, säger Magdalena Hedman på FOJAB.

 

Vinnovas motivering lyder:
”Projektet bedöms kunna bidra till att anpassa den byggda miljön samt stärka resiliensen i våra samhällen inför de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig.”