”Vi har inte råd att gissa i lokalfrågan”

Många kommuner har använt metoden Strategisk Lokalplanering, framför allt för planering av utbildningslokaler. Så vad tycker kunden? Frågan går till Stefan Norrestam, som är utbildningsdirektör i Lunds kommun.

– Jag har använt mig av Strategisk Lokalplanering både i Helsingborg  och nu senast i Lund. Jag skulle vilja säga att metoden är en förutsättning för att kunna planera överhuvudtaget. Vi får en bra, gemensam helhetsbild av hur vårt lokalanvändande ser ut. Det ligger sedan till grund för konkreta beslut om nyetableringar, ombyggnad och omlokaliseringar.

I Lund har FOJAB arkitekter hjälpt till att utreda alla gymnasieskolor, Kulturskolan och Komvux. Stefan Norrestam berättar att Lund har ett mycket högt beläggningstryck.

– Vi har inte råd att gissa i lokalfrågan. Tidigare har den hanterats lokalt, rentav på schemaläggningsnivå. Men det är svårt för schemaläggaren att ha en bild av helheten, och det kan leda till att man använder lokaler som är mindre lämpliga bara för att få ihop den dagliga verksamheten. Jakten på nya lärararbetsplatser kan innebära att man tar klassrum i anspråk eller tullar på gemensamma ytor tills det inte går längre. Med den här metoden höjer vi blicken och får en samlad bild av de faktiska behoven. Vi ser möjligheterna till samband och samutnyttjande. Det är väldigt värdefullt, och sparar tid och pengar.

Stefan Norrestam berättar att de olika skolenheterna blir som kommunicerande kärl eftersom man har liknande program på olika ställen. Därför är det viktigt att både politiker och verksamhetsledare får en gemensam helhetsbild. Först därefter kan man gå vidare med ett lokalprogram, men man ska inte börja där.

– Det är inte bara en skola. Det är en arbetsplats för kanske 1200 personer. Och frågan om lokalanvändning är inte bara en skolledningsfråga. Byggnaderna är ett redskap för att föra mål och visioner ut i verkligheten.

Den nya läroplanen för gymnasieskolan, GY11, som började gälla läsåret 2011/12, reformerar skolan med nya krav och målbilder säger Stefan Norrestam. Strategisk Lokalplanering blir ett medel att möta det uppdraget.

– Metoden driver frågan om hur vi vill jobba, exempelvis med kärnämnen och karaktärsämnen tillsammans. Idag har vi i huvudsak separata lokaler för matte och bygg. Nu planerar vi för de ämnena i samma utrymmen och har överblicken som gör det möjligt. Att analysen tas fram i samverkan med verksamheten är en viktig förutsättning. Då flyttas fokus från frågan om att hitta rum att vara i, till att se på hur vi skulle vilja arbeta, nu och i framtiden. Det handlar inte bara om lokaler utan om verksamhet och utveckling – om hur vi kan fullgöra vårt uppdrag.