Torsdagkväll på Malmökontoret bjöd på Salong med mersmak

– Social bostadspolitik är en målsättning som saknar strategi. Den centrala frågan, som det inte finns något svar på idag, är hur den ska finansieras och av vem. Så inledde Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, sitt anförande när FOJAB arkitekters Malmökontor den 8 december höll sin första arkitektursalong.

Han fortsatte:

– All nyproducerad hyresrätt är 50 % dyrare än bostadsrätt. Så det är inte konstigt att 70 % av svenskarna i dag bor i egenägda bostäder, där en allt större del – naturligt nog – är nyproducerad. Vi svenskar är sämst i världen på bostadspolitik och politikerna har ingen finansiell strategi i bostadsfrågan, sa Lennart Weiss och efterfrågade en välgjord nulägesanalys för att öka kunskapen och därmed kunna ta välunderbyggda beslut framöver. Han pekade också på Norge som ett gott exempel.

Ett femtiotal besökare passade på att fördjupa sin kunskap inom temat ”Social Housing i Sverige? ”. Mingel och mat omgärdade flera korta expertföredrag och en paneldebatt, modererad av FOJAB arkitekters Nils Philip Påhlsson. Lennart Weiss efterträddes i talarstolen av Ulrika Palmblad, chef för fastighetsutveckling Älvstranden AB och kollegan Kristian Käll, processledare social hållbarhet. De beskrev arbetet mot de mål man satt upp i Göteborgs gigantiska stadsutvecklingsprojekt för att minska segregation och det ”sociala innanförskapet”, i ett läge när nyproduktion snarast riskerar att göra situationen värre.

– Det finns en politisk tydlighet i Göteborg att falla tillbaka på, ett uttalat mål att alla ska kunna bosätta sig i Älvstranden, sa Kristian Käll. Utmaningen för oss är att hitta kreativa affärsmodeller för att göra detta möjligt.

– 900 bostäder, vilket motsvarar 25% av beståndet, kommer att vara ekonomiskt tillgängliga för alla om vi lyckas. Tanken är att kombinationen billiga bostäder och offentliga platser utformade som gemensamma vardagsrum ska lägga grund för den sociala hållbarheten.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och regeringens utredare bakom det arkitekturpolitiska betänkandet ”Gestaltad livsmiljö”, hävdade att urbaniseringen kommer att avta.

Städerna klarar helt enkelt inte sitt uppdrag. Avregleringen av bostadsmarknaden gör att vi inte kan möta det svagaste sociala segmentets behov. Det är rent nonsens att tro att vi ska kunna bygga 700 000 nya bostäder, menade Christer Larsson. Det kommer inte att ske, därför att det är för dyrt.

Christer Larsson pekade på både en förnyelse och omvandling av den goda bruksarkitekturen från 30-, 40- och 50-talen, och Skånes flerkärniga strukturmodell som några möjliga vägar till lösning på bostadsproblemet.

Han fick stöd i den efterföljande paneldebatten, där föredragshållarna förstärktes av FOJAB:s marknadskoordinator Magdalena Hedman. Panelen efterfrågade en nationell bostadspolitik, inte minst för att kunna väga tunga konton mot varandra, som bostäder och arbetsmarknad. Behovet av samverkan betonades också.

Flera publikröster hördes i diskussionen, som också kom att handla om utmaningen i att bygga billigt med god arkitektonisk kvalitet. Goda förebilder lyftes fram, såsom 50-talets slanka lamellhus och stjärnhus, liksom fina danska exempel. Vikten av en bra arkitekturpolitik som förstår att utnyttja arkitekters kompetens betonades också. Flera i panelen var överens om att arkitekter behöver vara aktiva tidigt i debatten och skapa allianser med många olika aktörer inom samhällsbyggandet för att kunna anta den utmaning vi alla står inför.