Stockholms stad väljer FOJAB arkitekter

FOJAB arkitekter har valts ut av Stockholm stad till att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag ska man arbeta med utformningen av ett av norra Europas hetaste stadsutvecklingsprojekt. I upphandlingen ingår också ramavtal för gestaltning av stads­struktur och offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden. Två miljarder kronor investeras i ett hållbart och klimatsmart byggande i lägen som kommer att ha Stockholms högsta fastighetspriser.

Magdalena Hedman är ansvarig för projektet på FOJAB arkitekter:

— Det här är ett drömprojekt i stadsbyggnadssammanhang med uttalat höga ambitioner från Stockholms stads sida. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas, och vi får bidra med vårt kunnande. Jag ser verkligen fram emot det här arbetet. Inte minst för att vi identifierar en stark samhörighet i värderingar med vår uppdragsgivare vilket borgar för ett gott resultat.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms och norra Europas största stadsutvecklingsområden där omfattande bebyggelse och anläggningar planeras tillkomma under de närmaste 20 åren. Området ska, på ett hållbart och resurseffektivt sätt, inrymma ca 35 000 arbetsplatser och ca 12 000 nya bostäder och med tillhörande service och infrastruktur. Hälften av dem kommer att ligga i Hjorthagen.

Den nu aktuella etappen, Kolkajen-Tjärkajen-Ropsten, ligger mellan Hjorthagsberget och Lilla Värtan, intill bron över till Lidingö. I dagsläget är det industrimark och en hamn, som använts för energiproduktion. Inom området finns det kulturhistoriskt värdefulla Vattengasverket som ska bevaras liksom Tjärfabriken och den gamla Kolkajen. I sydväst ligger Ropstens tunnelbanestation.

De parallella uppdragen ska utreda och visa hur Hjorthagens framtida entré och vattenfront kan gestaltas med fokus på de offentliga stadsrummen och parkerna. Utgångspunkt är såväl övergripande målsättningar vad gäller transporter, energi, kretslopp, byggnader, grönska, livsstilar och verksamheter, som platsens särskilda karaktär och förutsättningar.

— På FOJAB arkitekter arbetar vi integrerat med hus och landskap i stadsbyggandet, vilket ger bra förutsättningar för att skapa attraktiva stadsrum och platser, säger Magdalena Hedman. Målet är en tät och blandad stadsdel med stark identitet och hög stadsbyggnadskvalitet. Alla kommer inte att ha råd att bo här, men alla kommer att kunna vistas här och ta del av sociala livet och närheten till vattnet. Vi jobbar mot en tillåtande stad som är till för människan och som inbjuder till olika typer av aktiviteter.

Arbetet med det parallella uppdraget kommer att pågå fram till september. Därefter arbetas ett fördjupat förslag fram, som ligger till grund för det kommande planarbetet. FOJAB arkitekter har också tilldelats ramavtal med Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad för arbetet med Norra Djurgårdstaden, fram till maj 2019.