Överdäckning E22

Genom att brygga över motorvägen och den barriär som denna utgör skapas förutsättningar att läka samman stadens östra delar med centrala Lund. Det är mindre än 2 km från E22 in till centrum och därför ett mycket attraktivt läge för både bostäder och kontor.

Genom överdäckningen frigörs cirka 250 000 m2 exploaterbar mark. Detta utgör ett väsentligt bidrag när Lund, enligt den nya översiktsplanen, ska växa med 16 000 nya bostäder i centralorten utan att ta värdefull odlingsmark i anspråk.

Den södra halvan av det aktuella området lämpar sig för bostäder och på så sätt knyter man samman redan existerande bostadsområden. På den norra halvan skapas förutsättningar för Ideon att expandera och möta Brunnshögs verksamhetsområde. Sölvegatan, som idag dyker under motorvägen, kan förtätas och korsa den nedgrävda motorvägen utan nivåskillnader. Detta förenklar även för den spårbundna trafik som planeras på lundalänken.