Omfattande stadsomvandlingsprojekt I Kopparlunden, Västerås

I Kopparlunden, ett gammalt verkstads- och industriområde alldeles intill Västerås stadskärna, är FOJAB arkitekter dubbelt delaktiga i ett omfattande stadsomvandlingsprojekt som ska bidra till nya spännande och hållbara livsmiljöer för både boende, arbetande och besökare.

Kopparlunden präglas av både stor- och småskalig industriarkitektur i tegel från slutet av 1800-talet och framåt. Miljöer som idag är slitna, spännande, vackra och fula om vartannat och som över tiden utvecklats till ett verksamhets- och handelsområde. Ett område som nu ska omvandlas till blandstad med gator, platser, bostäder, gårdar, arbetsplatser, förskolor och kultur.

Planarbetet i Kopparlunden är uppdelat på fyra olika detaljplaner, där FOJAB arkitekter har fått förtroendet att ha dubbla roller i arbetet med detaljplan Norr. Planarbetet utförs som en så kallad byggherreplan vilket innebär att FOJAB både arbetar med underlag till detaljplan och tar fram de skarpa plandokumenten. Vi arbetar dels med att ta fram skisser, idéer och stadsbyggnadsutredningar åt markägaren SveaReal och byggherrens ombud RED Management. Samtidigt är vi plankonsult, vilket innebär att vi tar fram planhandlingar i form av plankarta, planbeskrivningar och ansvarar för att beställa nödvändiga utredningar. För att hålla isär de olika rollerna har FOJAB skapat en projektstruktur där man har olika bemanning för de två delarna.

– Att både rita en stadsdel och driva planprocessen på samma gång kräver en förmåga att verkligen se helhetsperspektivet. Vi väger in intressen och hittar kreativa lösningar som alla vinner på, både markägaren och staden. Det är fantastiskt kul och ett bra sätt att möjliggöra riktigt bra och kvalitativa stadsmiljöer, säger Samuel Rizk som är handläggande planarkitekt på FOJAB.

Kopparlunden som plats utgör en tuff miljö med många stadsbyggnadsmässiga utmaningar. Framför allt handlar det om buller och farligt gods på E18 som passerar alldeles bredvid planområdet, men också om markföroreningar och hanteringen av de gamla kulturmiljöerna.

– Både fastighetsägarna och staden har önskemål om att skapa en stadsdel med tillräcklig täthet för att understödja en levande stadsmiljö. Här är utmaningen att bygga tätt och urbant men att samtidigt få in stora vistelsekvaliteter, gröna ytor, stora gårdar och rum för barnen, säger Samuel Rizk.

 

För ytterligare information:
Samuel Rizk
samuel.rizk@fojab.se
+46 766 – 77 08 21

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57