Nytt utseende på minnesmärkta Residensets gård

Det statliga byggnadsminnet Länsresidenset i Kristianstad har fått en ny innergård, ritad av FOJAB. Gestaltningen utgår ifrån renässansens ideal och ska fungera som en härlig pausplats för residensets hyresgäster.

Residenset, som utgör ett helt kvarter i Kristianstad, har de senaste åren successivt renoverats och anpassats för nya funktioner och hyresgäster. Bland annat har representationsvåningen omvandlats till kontorslokaler, huvudbyggnadens fasader putsats om och huvudentrén diskret tillgänglighetsanpassats. Arbetet leds av Mattias Hedberg Ek på FOJAB. 2016 utsågs han till husarkitekt av Statens fastighetsverk, som äger och förvaltar byggnaden.

Nu är också innergården färdig efter en större renovering.

– När residenset uppfördes fanns det stall och vagnshus på gården, i övrigt var det troligtvis en grusyta. Utseendet före renoveringen härstammar från början av 1960-talet. Därefter har förändringar och tillägg gjorts allt eftersom. Nu har gården anpassats efter dagens behov och samtidigt fått ett nytt uttryck som harmonierar med byggnaden, berättar ansvarig landskapsarkitekt Caroline Hertzman på FOJAB.

Den nya gestaltningen utgår från renässansens ideal där byggnad och trädgård samverkar och tar fasta på husets material och symmetriska formspråk. En större central mötesplats kantas på två sidor av granitmurar, perennplanteringar och spegeldammar. Mötesplatsen lyfts fram med ett avvikande markmaterial och ett centralt placerat vårdträd.

Befintliga stenmurar runt den tidigare trappan bevaras och skapar en ram runt den nya stenlagda ytan framför entrén. Planteringar som syns på 1937 års relationsritning återskapas längs fasaderna.

Innergården rymmer också cykelparkering och ett nytt miljöhus. I samband med omgestaltningen har även en historisk belysningsarmatur restaurerats. Tillsammans med låga pollararmaturer i planteringarna lyser den nu upp gårdens nya mötesplats.

– Innergården har fått tillbaka sin värdighet och återtagit den status som den en gång hade som residensträdgård. Omdaningen har blivit ett lyft för hela kvarteret, säger Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk Syd.

 

Fakta Kristianstad länsresidens
Ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857–1860. Fram till 1997 var det residens för landshövdingen i Kristianstads län. Sedan 1935 är residenset statligt byggnadsminne.