Mariaskolan invigd

Mariaskolan, en friskola med elever i klasserna F-9, inviger från och med höstterminen 2011 sina nya lokaler som är ritade av FOJAB arkitekter.

– Det är underbart och nästan overkligt att vi nu är framme vid målet , säger Ann-Christin Berglund, rektor på Mariaskolan som står klar att tas i bruk av 250 förväntansfulla elever och personal.

– Det är så tydligt en start på något nytt. Vi märker redan att vi ser varandra och möts på ett helt annat sätt än tidigare.  Lokalerna skapar möjligheter och hjälper oss att utveckla skolans innehåll, pedagogiskt och metodiskt. De inbjuder till nya arbetssätt – till att utforska och förnya vår verksamhet.

Med ett 20 år gammalt tillfälligt bygglov och en sektionsbyggnad i ett plan som närmade sig slutet på sin tekniska livslängd, blev situationen angelägen att ta tag i. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att utreda lokalfrågan ur ett brett perspektiv. Allt från jungfruliga tomter i andra delar av staden till hyra av lokaler i närområdet passerade revy. Parallellt pågick ett programarbete med studiebesök och pedagogiska reflektioner. Redan i detta tidiga skede fanns Viveca Rosencrantz, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter, med i arbetet.

– Det är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att tänka efter före, säger Viveca. De inriktningsbeslut man tar tidigt blir vägledande genom hela processen. Väl genomarbetade tidiga skeden skapar delaktighet och stabilitet i projektet och ger oss som arkitekter möjlighet att bygga långsiktiga värden åt uppdragsgivaren. Processen ledde fram till beslutet att bygga nytt på befintlig tomt, för ett nästan fördubblat elevantal. I syfte att frigöra så mycket skolgårdsyta som möjligt ansöktes om detaljplaneändring för att kunna bygga i tre våningar. En kompakt byggnadskropp med ett litet avtryck på marken blev en förutsättning.

Mariaskolan är speciell: Den drivs av en kristen föräldraförening, hälften av barnen har invandrarbakgrund och år efter år ligger man resultatmässigt bland de tre bästa skolorna i södra Sverige. En friskola befinner sig på en öppen marknad, och det är därför viktigt med en byggnad med profil, och som kommunicerar det som skolan står för. Enkla material, ljus betong och korrugerad plåt, i ett tydligt och djärvt formspråk ger byggnaden en egen identitet.  Interiören är färgstark och grafiskt distinkt.

– Skolan uttryckte från början en stark önskan om att värna de kvalitéer och värden som ligger till grund för de goda resultaten. Enkelhet, närhet mellan elever och personal, arbetsro och öppenhet både internt och externt var centrala begrepp, säger Viveca Rosencrantz.

Detta kommer också till uttryck i den färdiga byggnaden. För att ge lugn och arbetsro valdes en lösning med hemklassrum som har visuell kontakt med angränsande rum via glasade entrépartier över hörn. Både klassrummen och personalens arbets- och pausrum är relativt små till förmån för de gemensamma ytorna, och mötes- och grupprum kan användas av alla.

Byggnadens kompakta kropp genomkorsas av korridorer och grupprum i fil, vilka avslutas med stora glaspartier. Utformningen för in ljus i skolans inre och ger utblickar mot världen runt omkring. Ann-Christin Berglund avslutar:

– I skolan ska man få ställa nyfikna frågor, tänka stora tankar och få bearbeta dem i mötet med andra. Vi upplever att vi fått ett hus som inbjuder till just det.