Levande stadsrum i Norra Djurgårdsstaden – Sveriges största stadsutvecklingsområde

FOJAB arkitekter arbetar vidare med att gestalta gaturum och en lekpark i Kolkajen, Stockholms nya stadsdel vid vattnet vid Lilla Värtan.

Gaturummen är viktiga länkande stråk i den nya stadsdelen och ska utformas med dagvatten, grönska och vistelsekvaliteter i fokus. På strandkanten utformar vi en stor lekpark med naturkaraktär, där lummiga träd och böljande träkonstruktioner skapar en stimulerande lekmiljö.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

FOJAB arkitekter har också arbetat med ett kvalitetsprogram som ligger till grund för detaljplanen för området och för den fortsatta projekteringen. FOJAB arkitekter har, genom en tidigare prekvalificering och parallellt uppdrag, ingått ramavtal med Stockholms stad för det fortsatta arbetet.