Malmö får ett nytt centrum

Grönskande bostadskvarter som en utpost mot åkrarna. En park med stora naturvärden. Och ett nytt centrum för hela Malmöstadsdelen Bunkeflostrand. Nu är detaljplanen antagen för Gottorp, den sista länken i ett stråk som knyter samman staden både genom bebyggelse och natur.

FOJAB har varit med från början, från tidiga workshops med Malmö stad och Skanska, där målen sattes för områdets utveckling och gestaltning, via planprogram till den färdiga detaljplanen.

Variation och kontraster
Området kring Gottorps gård ligger i Bunkeflostrand i södra Malmö, på gränsen mellan tätort och åkermark, och planen rymmer cirka 550 bostäder.

– Vår idé för stadsutvecklingen i området är att det ska vara tryggt och bekvämt med närhet till både vardagsservice och rekreation. Bebyggelsen ska vara blandad, med både flerbostadshus och småhus, och tilltala en bred grupp av människor med olika behov och förutsättningar. Området blir rikt på variation och kontraster med platser som uppmuntrar lek och rörelse. Det fina läget intill Ekostråket tas tillvara och hela Gottorpsområdet präglas av ett hållbarhetstänk, säger Magdalena Hedman, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Efterlängtat centrum
Ett nytt centrum byggs i kvarter kring ett stadsdelstorg, som blir en naturlig mötesplats inte bara för de boende i området utan för hela Bunkeflostrand. Här finns plats för både lek och uteservering. Planen möjliggör exempelvis mataffär, bibliotek, vårdcentral, apotek, gym, kafé.

– Idag tar många bilen till närliggande Hyllie för att göra sina ärenden. Nu får de 10 000 invånarna i Bunkeflostrand service och mötesplatser på gång- eller cykelavstånd. Det blir lättare att bo och leva hållbart även i den här delen av Malmö, säger Magdalena Hedman.

Ett konstverk som lockar till lek och interaktion föreslås på torget, gärna med vatten i någon form. Många av idéerna för platsens innehåll och utformning kommer från ett dialogarbete med boende i Bunkeflostrand.

Småstadskaraktär
Kvarteren kring centrum byggs i tegel och med sadeltak och har en tydlig småstadskaraktär. Kvarteren längre ut från centrum hämtar i sin tur inspiration från trädgårdsstaden med tydliga entrésidor och grönska, gärna med häckar i tomtgränserna för ett lummigt intryck.

Ett finmaskigt gatunät med bra koppling till grönskan i och kring området håller samman bebyggelsen och knyter an till omgivningarna. Stråken bidrar till att befolka och aktivera området.

Del av Ekostråket
Söder om bostadskvarteren anläggs en park som angränsar till Ekostråket, grönområdet som sträcker sig från Pildammsparken i centrum till Bunkeflo strandängar vid Öresund. Själva Ekostråket bildar i Gottorp ett cirka 14 hektar stort natur- och rekreationsområde, där öppna gräsmarker växlar med trädbevuxna skogsmiljöer.