Klokare klimatbeslut med nytt verktyg för tidiga skeden

Hur påverkar formen på en byggnad dess klimatavtryck? Det kan idag vara svårt att få grepp om, etablerade metoder för att beräkna klimatpåverkan i de tidiga gestaltningsskedena saknas. Nu tar FOJAB i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, Warm in the Winter, Tyréns, RISE och Chalmers fram ett verktyg för detta. Energimyndigheten har beviljat 3,8 miljoner kronor i stöd.

Byggnaders klimatpåverkan avgörs till stor del tidigt i byggprocessen, men sambanden mellan form, stomlösning och klimatavtryck är idag svårkalkylerade. Beräkningar görs i regel sent i projekten och då är många förutsättningar och beslut som kan påverka klimatpåverkan redan låsta.

Det nya verktyget ska göra det lättare för bygg- och fastighetsbranschens aktörer att utvärdera vilken klimatmässig effekt olika lösningar får, för att kunna fatta kloka klimatbeslut redan när gestaltningen bestäms.

Verktyget kopplar samman programmet Grasshopper 3d, som ofta används som skissverktyg i tidiga skeden, och Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM). När olika byggelement som exempelvis en yttervägg, en innervägg eller ett bjälklag kopplas till enkla digitala volymskisser ges en automatisk återkoppling på byggnadens klimatpåverkan utifrån generiska klimatdata för byggresurser. På så vis kan arkitekten snabbt och enkelt – och tidigt – jämföra olika byggnadsalternativs klimatavtryck.

Det treåriga projekt som nu beviljats stöd är en vidareutveckling av ett tidigare projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram E2B2. Nu ska verktyget vidareutvecklas med bättre mätdata så att resultatet blir säkrare. Även pris och energieffektivitet ska integreras i verktyget.

– Verktyget ökar förståelsen för vilka faktorer som är drivande för klimatavtrycket, både initialt i designskedet och vad som behöver bevakas under projektens gång. Det blir en hjälp såväl till exploatörer och beställare inom privat och offentlig sektor som till arkitekter och konstruktörer, säger Petra Jenning, arkitekt och projektansvarig på FOJAB.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Petra Jenning
petra.jenning@fojab.se
tel. 072 236 12 44