FOJAB ritar för en bättre cancervård i Kalmar

Nu påbörjas projekteringen av den nya onkologikliniken på Länssjukhuset i Kalmar. FOJAB ritar ny-, om- och tillbyggnaden som ska bidra till en bättre och mer sammanhållen cancervård och mer tillgänglig strålbehandling. Även utemiljön gestaltas av FOJAB.

Region Kalmar har sagt ja till en ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling som omfattar totalt 6300 kvm. Investeringen uppgår till cirka 423 miljoner kronor. Den nya femvåningsbyggnaden innehåller två nya strålningsbunkrar, rum för PET-CT, administrativa lokaler och behandlingsenhet för cytostatikabehandling. FOJAB har gjort systemhandlingarna och påbörjar nu projekteringen.

Tekniktung verksamhet
Den tekniktunga verksamheten ställer speciella krav på lokalerna. Strålkanoner kräver metertjocka väggar och PET-CT-rummet där radioaktiva ämnen hanteras måste separeras från övriga rum.

– Viktigast är att logistiken fungerar, både horisontellt och vertikalt. Rummen med all sin utrustning ska vara väldisponerade – inte bara enskilt utan också i förhållande till varandra, säger Anna Hjort, projektansvarig arkitekt på FOJAB med lång erfarenhet av att arbeta med vårdbyggnader.

Välkomnade rum
Förutom att vara patientsäker och funktionell ska inomhusmiljön upplevas behaglig och välkomnande. Rikligt med dagsljus och generösa utblickar ska skapa lugn och ge möjlighet att följa dygnets rytm och årstidernas växlingar. Även kulörer och material väljs med stor omsorg.

– Det ska både vara en bra upplevelse för patienten och en bra miljö för personalen. Funktionellt och vackert, säger Anna Hjort.

Mustig grönska
I FOJABs team arbetar även landskapsarkitekter med området kring onkologibyggnaderna. Malin Ingemarsdotter berättar om gestaltningsidéerna:

– Vi har arbetat med John Bauer som inspiration, lite mystiskt och mustigt med intensiv skogsliknande grönska och porlande vatten. De tre innergårdarna ska upplevas framför allt inifrån och kvälls- och nattetid kan man få fina effekter genom belysning på väggar och i träd.

Den nya onkologikliniken ska vara färdigprojekterad våren 2022 och stå färdig 2026.