FOJAB huvudarkitekt för nytt bostadskvarter på Kungsholmen

FOJAB har gått vidare i det parallella uppdraget för kvarter 1 i Hornsberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Uppgiften var att gestalta ett nytt bostadskvarter med cirka 200 lägenheter. Stockholms Stad och Borätt/Seniorgården, som är uppdragsgivare, anser att FOJABs förslag har ”sådana kvalitéer att det bör utgöra huvudförslag och ligga till grund för den fortsatta bearbetningen”.

Fokus för uppdraget låg på koncept, karaktär och gestaltning. Kvarteret blir första fjärdedelen i en tät kvartersstruktur med ett grönskande torg av Pariskaraktär i mitten. Tomten, idag plats för SL:s bussgarage, gränsar utåt till Kristinebergs IP och, på andra sidan Nordenflychtsvägen, storskaliga byggnader av industrikaraktär.

– Vårt förslag tar avstamp i dynamiken mellan den traditionella stadsstrukturen, med sin starka rumslighet, och omgivningarnas variation i karaktär och historia. Kvarteret är omgivet av befintliga byggnader på en sida, park på en sida och ny bebyggelse på två sidor.  Det läggs en ny bit i stadspusslet, som både kopplar till sitt sammanhang och upplevs som en egen helhet – olika men lika, säger Jens Larsson, uppdragsansvarig arkitekt och chef för FOJAB Stockholm.

Uppdragsgivarens bedömningsjury anser förslaget välstuderat och gestaltningen väl anpassad till de omkringliggande offentliga rummen av skiftande skala och karaktär:

”Förslaget visar genomgående välstuderade fasader, bottenvåningar med väl bearbetade detaljer och genomtänkta materialval. Byggnadsfasader varieras förtjänstfullt mot de olika miljöerna/offentliga rummen. Trots att fasadernas utformning skiljer sig markant har gestaltningen en harmoni och genomgående något nostalgiskt i sig, samtidigt som formspråket är modernt. ”

– Vi är också angelägna om att maximera boendekvalitén. Solinstrålning och utsikten över park och vatten tas till vara. Innergården utformas som en grönskande oas som kontrasterar mot det stadsmässiga ”Paristorget”, säger Joachim Lundquist, ansvarig för bostäder på FOJAB.

Planarbetet sätter igång under Q1 2016. FOJABs förslag ligger nu till grund för det fortsatta arbetet där kvarteret delas upp i två delar, och FOJAB och AIX arkitekter tar hand om var sin del.