FOJAB arkitekter ritar ny tingsrätt i centrala Lund

FOJAB arkitekter har fått uppdraget att rita en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Specialfastigheter nu valt att gå vidare med FOJAB arkitekter för projekteringen av den nya domstolsbyggnaden. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren. Byggnaden planeras stå klar i slutet av 2017.

Uppdragsgivaren Specialfastigheter lyfter fram förslagets förmåga att förena ett komplext program och kommunens stadsbyggnadsambitioner med ett starkt arkitektoniskt gestaltningsgrepp:

”En mycket vacker byggnad med en stark identitet. Det väl avvägda förhållningssättet till platsens olika stadsrum bidrar till att stärka pågående förtätning runt Lunds centralstation. Gestaltning och uttryck förtydligar dess funktion som myndighetsbyggnad och ansluter väl till det intilliggande kommunhuset. En tydlig ordning i layout och flöden säkerställer att byggnaden ska uppfylla högt ställda myndighetskrav.”

På FOJAB arkitekter har man sedan länge arbetat med olika tingsrättsbyggnader åt Domstolsverket och har därför erfarenhet av de speciella funktionskrav som är kopplade till den här typen av projekt. Det, i kombination med ett starkt engagemang i Lunds stadsutveckling, har banat vägen för ett förslag av hög kvalitet.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett lokalprogram med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, uppdragsansvarig arkitekt och studiochef på FOJAB arkitekter.

Teamet på FOJAB arkitekter, som jobbat fram förslaget, består av Kjell Adamsson, Stefan Johansson och Mikael Pettersson. Utformningen har tagit avstamp i tre fundamenta – platsen, människan och formen.

En trygg och vacker plats

Aktuell tomt ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen, och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen.

En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor, och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

– Det finns en utmanande kontrast i verksamhetens önskan att å ena sidan vara en publik funktion i staden, och å andra sidan tillgodose människors behov av integritet, säger Mikael Pettersson, arkitekt på FOJAB arkitekter. Detta avspeglar sig i gestaltningen. Vi vill skapa en trygg och rogivande miljö för människor som befinner sig i en situation som kanske kan upplevas svår och stressande.

Byggnaden i stadsrummet

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra.

I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns på taket mot sydväst en terrass för domstolens personal.

Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Invigning av den nya tingsrätten sker i augusti 2018.

Läs mer om Lunds Tingsrätt