FOJAB arkitekter i innovationsprojekt

På Norra Älvstranden i Göteborg växer en ny stadsdel för ca 60 000 personer fram. FOJAB arkitekter har, tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp och Ekologigruppen, blivit utvalda att delta i ett parallellt uppdrag för hållbara idéer och innovativ teknik för den del av området som inrymmer bl.a Lindholmen Science Park. Temat för uppdraget är ”Funktionellt nyttjande av grönska och vatten”.

Lindholmshamnen ligger mitt i Lindholmen Science Park, ett gammalt varvsområde som nu är en mycket expansiv del av centrala Göteborg. De befintliga byggnaderna i området rymmer ca 300 högteknologiska, innovativa företag som bildar ett kluster tillsammans med forskning och akademi. Området ska nu kompletteras med bostäder och lokal service och arrangören har ambitionen om att knyta an till denna innovativa miljö. Programområdet antas inrymma 450 lägenheter i ca 14 lamellhus och tre stadsvillor med tillhörande kvartersmark samt lokaler och förskolor i bottenvåningarna och en restaurang vid kajkanten.

På Lindholmen har den tunga varvsindustrin ersatts av Lindholmen Science Park, en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom mobilt internet, intelligenta fordon och transportsystem samt modern media och design. Huvudsyftet med Lindholmen Science Park är att vara en arena som stimulerar samarbete mellan företag, akademi och samhälle. Idag finns över 300 företag med totalt mer än 9000 anställda. Varje dag kommer närmre 20 000 personer till Lindholmen för att studera eller arbeta. Lindholmshamnen är en del av Lindholmen Science Park och ska med bostäder, handel, restauranger och förskola knyta ihop området och göra det mer stadsmässigt.

Ursprungligen var Norra Älvstranden jordbruksmark som successivt togs i bruk för hamnändamål. Redan på 1500-talet byggdes flottans fartyg på ett skeppsvarv vid Slottsberget. I mitten av 1800-talet startade varvsepoken i Göteborg och området började på allvar att utnyttjas som hamn för stora fartyg och flera industrier växte fram. De tre stora varven på älvstranden etablerades mellan 1845-1867 och de utgjordes av Götaverken, Lindholmens Varv samt Eriksbergs Mekaniska Verkstad. 1874 knöts de både älvstränderna samman permanent då Hisingsbron togs i burk. När varvsepoken upphörde i slutet av 1970-talet stod tomma byggnader och outnyttjade markområden kvar. Hamnverksamheten övergick till containertrafik och nya större hamnar byggdes längre västerut.

I mitten av 1980-talet startade arbetet med att blåsa nytt liv i Norra Älvstranden. Då togs ett kvalitetsprogram fram och en ny översiktsplan för de 250 hektar stora området mellan broarna. Nu tar en helt ny stad form längs med älvstränderna.

Det parallella uppdraget arrangeras av konsortiet bakom Lindholmshamnen; Älvstranden Utveckling AB, HSB Göteborg, Peab Sverige och Skanska Nya Hem.