FOJAB arkitekter i gigantiskt stadsomvandlingsprojekt

FOJAB arkitekter har valts ut som arkitekter för Centralenområdet i Göteborg. Uppdraget gäller också gestaltningsprogram för Nils Ericsonplatsen, Kanalgatan och Kanaltorget. Projektet, som är en del av den större Vision Älvstaden, ska präglas av öppenhet och möten – med vattnet, mellan gammalt och nytt, stadslivet och omlandet runtomkring.

– Det är en gigantisk stadsomvandling som påbörjas i Göteborgs centrum, säger landskapsarkitekt Magdalena Hedman, ansvarig för projektet hos FOJAB arkitekter. Det handlar om att förvandla centrala delar som idag präglas av storskaliga trafiklösningar till platser för attraktivt stadsliv. Vi har sedan tidigare ett ramavtal med Göteborgs Stad gällande planarkitekttjänster. Nu har vi valts ut som gestaltande arkitekter med samordningsansvar för stadsutvecklingsprogrammet för hela Centralenområdet.

Stadsutvecklingsprogrammet togs fram av Göteborgs Stad i maj 2014. Det har efterhand landat i en planstruktur, som bäddar för 500 000 kvm verksamheter och 2000 nya bostäder. Stora infrastukturprojekt, till ett värde av 30-40 miljarder kronor, kommer att genomföras under de närmaste 15-20 åren, och påverka Centralenområdet i positiv riktning. Det viktigaste av dessa är Västlänken som ska leda tågtrafiken i tunnel från Göteborgs C, som idag är en säckstation, ut på andra sidan staden.

Det här innebär också att biltrafiken som idag passerar Göteborgs C kommer att läggas om och gå över spåren på baksidan via den nya Bangårdsviadukten. Det lämnar fältet fritt att på framsidan, mot Nils Ericsonplatsen och Drottningtorget, skapa nya attraktiva stadsrum för människor och kollektivtrafik.

– FOJAB arkitekter fick uppdraget i oktober och arbetet ska pågå till januari 2016 med möjlighet till förlängning, säger Magdalena Hedman. Vi fick det i konkurrens, där man såg att vi har förutsättningar att kunna ta oss an uppgiften med högre expertkunskap och kvalitet än övriga anbudsgivare. Det är glädjande nog en framsynt upphandling där kvalitet rangordnats högre än pris.

– Projektet handlar om planering i olika skalor och gestaltning i ett komplext storstadssammanhang, och vi har kunnat visa på flera goda referensprojekt. Här kommer att skapas förutsättningar för blandade funktioner i en finmaskig stadsstruktur med fotgängare och cyklister i centrum. Gott stadsliv i stadsrum av hög kvalitet och tillgänglighet till grönska och vatten och är det vi kommer att fokusera på, säger Magdalena Hedman.