Fem frågor till landskapsarkitekt Sara Schlyter

Sara Schlyter är landskapsarkitekt på FOJAB och brinner för det offentliga rummet och betydelsen av grönska. Vi passade på att ställa fem frågor till Sara. Bland annat hur landskapsarkitekter kan medverka till bra utemiljö i samband med förtätningar.

Vilken fråga är hetast för dig just nu?
Det är svårt! Landskapet är allt – det är stad och natur och samspelet däremellan. Landskapsarkitektur handlar mycket om helhet och relationer mellan olika element. I den stora skalan och den lilla skalan…

Förtätning av städerna är på allas läppar och det byggs som aldrig förr. Hur kan landskapsarkitekter medverka till bra utemiljö i samband med förtätningar?
Landskapsarkitekter skapar kvalitet i den täta stadens utemiljöer. Ju tätare stad desto högre krav ställs på utformningen av mellanrummen, och mer funktioner ska samsas på samma ytor. Ju tätare stad desto viktigare är också grönskan ur flera aspekter. Grönskan hanterar dagvatten och jämnar ut stadens mikroklimat, skapar en mänsklig skala, en tilltalande stadsbild och möjligheter för rekreation. Staden ska också vara en social arena, där det ska finnas plats och möjligheter för alla, inte minst för barnen.

Många av dessa värden är svåra att mäta, och det ser vi tyvärr effekter av i många nyplanerade områden runt om i landet, från översvämningsproblematik till mikroskopiska förskolegårdar. Tätheten har ett pris. Vi måste hitta nya sätt att räkna. Ytterst är det kommunernas ansvar att bevaka och driva dessa frågor, men även vi behöver bli bättre på att sprida kunskapen om staden som en helhet till alla som är med och bygger samhället.

Flexibilitet och mångfunktionalitet blir nyckelord när vi landskapsarkitekter jobbar med enskilda platser i staden. Exempel på det är lekplatser som kombineras med översvämningsytor och skapar möjlighet för vattenlek, parkeringsplatsen är en bollplan vissa tider på dygnet, biofilter kombineras med sköna gröna sittplatser och parker på hustaken. Vi ser det ökade behovet av att hantera klimatförändringar och miljön som en tillgång och menar att synliggörandet av de naturliga processerna ger ett mervärde i stadsmiljön.

Du brinner lite extra för det offentliga rummet, på vilket sätt är det viktigt och vad tror du det får för betydelse i framtiden?
Det offentliga rummet i staden – torg, gator och parker är en stor del av en stads identitet och själ. Det är där vi rör oss och vistas, vi promenerar och träffar vänner. Omsorgen om det offentliga rummet speglar en stads eller ett samhälles omsorg om sina invånare.

Intressant är när det offentliga rummet används för att sätta ett nytt område på kartan. Då etableras parker eller platser innan byggnaderna tar form. Det har man t.ex. gjort i Carlsberg i Köpenhamn och även jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg. Det visar på det offentliga rummets betydelse för en stad eller en stadsdels attraktivitet och varumärke.

Att människan mår bättre av att vistas i naturnära miljöer råder det inga tvivel om – borde det inte satsas mer på det?
Absolut! Närheten och tillgången till natur eller grönområden har stor inverkan både på människors hälsa och livskvalitet. Det finns forskning som bevisar detta. Problemet kan vara att det handlar om en samhällsekonomisk investering där avkastningen inte hamnar i den plånbok som betalar.

Glädjande nog ser det ut som att medvetenheten kring detta ökar, både bland byggherrarna och slutkonsumenterna, dvs. bostadsköparna. Det finns idag en efterfrågan på både naturnära boenden men kanske ännu mer urbana bostäder som kan erbjuda närhet till grönska, och till och med möjligheter för odling i den täta staden.

Slutligen, vilket projekt arbetar du med just nu?
Just nu jobbar jag bland annat med Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där vi t.ex. gör systemhandling för en stor lekplats precis vid vattnet. Jag jobbar också med ett koncept för att förnya gågatorna i Landskrona med grönska och vistelsemiljöer. Dessutom jobbar jag med flera spännande kontors- och bostadsprojekt och en ny fotbollsarena i centrala Uppsala, Studenternas. Det är jätteroligt med den variationen och bredden!