Anna Nilson tilldelas Lunds Byggmästareklubbs stipendium för bästa examensarbete

Anna Nilson, arkitekt på FOJAB arkitekter, har tilldelats Lunds Byggmästareklubbs stipendium för sitt examensarbete ”Dagens ljus”. Arbetet som är en studie av miljöcertifieringssystemens inverkan på arkitektur genomfördes i samarbete med FOJAB arkitekter under Annas sista år på Arkitektprogrammet vid Lunds tekniska högskola.

Examensarbetet behandlade vanligt förekommande miljöcertifieringssystems dagsljuskrav och hur de påverkar arkitekturen och brukarna. Anna Nilson delade upp examensarbetet i tre olika delar. I ett första steg studerades befintliga miljöcertifierade byggnaders kvantitativa och kvalitativa parametrar. Förutom att titta på mätbara egenskaper såsom glasareor undersökte Anna också brukarnas upplevelser av rummen och dagsljuset.

– Som användare upplever man rum och dagsljus väldigt olika, men gemensamt för majoriteten i min studie var en önskan om att kunna påverka sin egen miljö. Man vill kunna dra för gardinerna, styra persiennerna och öppna sina fönster vilket ofta är begränsat i ett miljöcertifierat hus, säger Anna Nilson.

Studien av befintliga, miljöcertifierade hus följdes av en studie av en planerad, ej certifierad förskola och vilka insatser som skulle krävas för att möta dagsljuskraven från tre olika certifieringssystem: Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Baserat på insikter och kunskaper från dessa två studier genomförde Anna också ett gestaltningsprojekt av en miljöcertifierad förskola med tänkt placering i Kalkbrottet i Malmö.

– Lunds byggmästarklubbs stipendium är ett bevis på att min studie av dagsljus inom arkitekturen är relevant och viktig för byggbranschen. Själv använder jag mig av dessa kunskaper inom många av mina nuvarande projekt som arkitekt på FOJAB arkitekter. Vi möter utmaningar som gäller just dagsljus; Fokus inom stadsplanering ligger ofta på förtätning, vilket i många fall begränsar tillgången till dagsljus. För att uppnå optimalt dagsljus vid nyproduktion i den täta staden krävs att man jobbar kreativt med dagsljuset och certifieringssystemens krav redan från projektstart, säger Anna Nilson.

Lunds Byggmästarklubbs stipendium tilldelas examensarbeten som kan vara till särskild nytta för byggbranschen. Anna Nilsons examensarbete genomfördes höstterminen 2015, och har nu tilldelats stipendiet för 2015/2016.