Älmhults byggnadspris 2011

Älmhults Miljö- och byggnämnd har beslutat att tilldela Sauer Danfoss hus vid Skånevägen 2011 års byggnadspris. Byggnaden är ritad av FOJAB arkitekter genom Per Aage Nilsson, Niklas Sonestad och Bernt Borgestig.

Motiveringen lyder:
”Sauer Danfoss visar med bygget av sitt kontors- och företagshus att det är möjligt att med relativt enkla medel åstadkomma en byggnad av högt arkitektoniskt värde.

  • Genom en noggrann detaljering och elegant färgsättning
  • Genom en fönstersättning som stämmer med fasadskivornas indelning i fasaden
  • Genom att utforma vattenavrinningen som en inarbetad del av fasaden
  • Genom att se skyltsystemet som en viktig del av helheten, både vad gäller storlek, färg och placering
  • Genom den sparsmakade användningen av färg i fasad. Svart på ytterskalet och vit när fasaden viker in i byggnaden. Silvergrå pelare, vattenavrinning och solavskärmning.
  • Genom den eleganta kopplingen mellan fabriksdel och kontorsdel
  • Genom att ha med solavskärmningen som en inarbetad del i fasaden

Sammantaget är byggnaden väl sammanhållen och tidsenlig vad gäller såväl arkitektur, färgsättning som materialval.”

Priset överlämnades under Älmhultsdagarna den 27 augusti 2011.