​FOJAB och Wihlborgs vinner tävlingen om Science Village Scandinavia i Lund

FOJAB arkitekter har tillsammans med fastighetsbolaget Wihlborgs utsetts till vinnare i tävlingen om den första etappen av Science Village Scandinavia – den nya stadsdelen mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund. I tävlingsuppgiften ingick att gestalta den första deletappen med bland annat ikonplats och ikonbyggnad.

Exploateringsbolaget Science Village Scandinavia AB, som ägs gemensamt av Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne, utlyste i slutet av 2014 en markanvisningstävling för den första etappen av den blivande stadsdelen. Efter en prekvalificeringsomgång inbjöds fem byggherrar/arkitekter att tävla. Förslaget från Wihlborgs/FOJAB arkitekter har nu korats till vinnare.

I den första etappen ingår Ikonbyggnaden, som bland annat skall inrymma en mötesplats med utställningslokaler, hotell och restaurang, och som är belägen i direkt anslutning till stadsdelens centrala torg och spårvagnshållplats.

Karaktärsfull gestaltning

Organisationen och utformningen av ikonbyggnaden utgår från idén om det välkomnande, samlande rummet, som öppnar sig mot de omgivande torgytorna och gaturummen, och som lätt kan förändras efter olika behov. Ett atrium sträcker sig genom husets alla våningar och dagsljuset strömmar ner från takets fribärande och överglasade fackverkskonstruktion, vilken liksom byggnaden i övrigt utförs helt i trä.

– Trä skänker värme åt det stora ljusa rummet, som är lätt att överblicka och orientera sig i, och som skapar förutsättningar för spontana möten, framhåller Greger Dahlström, ansvarig arkitekt.

I markplanet skapas en klimatskyddad zon för passage och utevistelse. De tredimensionellt utformade fasaderna skyddar inte enbart mot sol och regn, utan hjälper även till att diffusera vinden och ge lä runt byggnaden i det öppna landskapet.

– Vi har ännu en gång lyckats ta hem en prestigefylld tävling i Lund och är mycket glada för det. Vi kan nu fortsätta bygga vår kompetens kring komplexa byggnader med karaktärsfull arkitektur. Vårt team har gjort ett fantastiskt jobb, säger Daniel Nord, VD FOJAB.

Tävlingsteamet består av Greger Dahlström, Mikael Pettersson, Stefan Johansson, Joachim Lundquist, Sara Schlyter, Niklas Sonestad samt Carin Caesar på Tyréns (trafik).

Faktaruta:

Science Village ska utvecklas i syfte att stödja utvecklingen av MAX IV och ESS och deras behov av boende, logistik, service och andra faciliteter. Redan 2016 beräknas 200 anställda och ungefär lika många gästforskare att arbeta inom MAX IV. När ESS har färdigställts kommer cirka 800 fast anställda och cirka 1 300 gästforskare arbeta i de båda forskningsanläggningarna. På sikt beräknas cirka 10 000 personer ha sin arbetsplats inom Science Village.