Södra Kirseberg

Södra Kirseberg

Södra Kirseberg

Under flera års tid har FOJAB arbetat med södra Kirseberg. Efter en vinst i ett parallellt uppdrag har FOJAB arbetat med olika utredningar och skisser som även legat till grund för ett underlag till Malmö stads fördjupade översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör en stadsutveckling med flera tusen bostäder och närhet till god kollektivtrafik.

När Malmös ringlinje för kollektivtrafik med tåg togs i drift under 2018, med stopp på Östervärn, och Malmöexpressen fick en dragning längs Södra Bulltoftavägen, förvandlades Kirseberg från att vara en relativt avskild plats till en attraktiv och central stadsdel i Malmö, med mycket bra kommunikationsmöjligheter.

Fokus i uppdraget har varit att möjliggöra blandad stad med bostadsfokus på den östra sidan om den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn. Med nya kopplingar till omgivningen och Östervärns station länkades innerstaden ihop med Kirseberg. Utvecklingen av den nya stadsdelen har medfört, förutom omvandlingen av Södra Bulltoftavägen, satsningar på hållbara transportmöjligheter, parker, service, förskolor och skolor.

Med sina dramatiska entréer samt kombinationen av pyttelitet och jättestort, asfalt, grönska och ruderatmark breder sig södra Kirseberg ut kring den gamla depåbyggnaden för järnvägsunderhåll. Området är granne med Malmös centrala delar och omges av stadsbebyggelse från olika epoker.

I förslaget bevaras stora delar av den befintliga bebyggelsen och infogas i den nya stadsväven, vilket har bidragit till att ge området en egen, attraktiv karaktär som förstärker den sedan tidigare befintliga. Stråket från Scheelegatans förlängning och genom området har etablerats av tillfälliga aktiviteter samt enkla förändringar och tillägg i existerande struktur. Området har byggts ut i etapper där järnvägsdepån är ankaret i bebyggelseutvecklingen.

Fakta

Projektnamn
Södra Kirseberg

Beställare
Jernhusen

Plats
Malmö

Omfattning
Ca 300 000 BTA

Status
Pågående

Kontaktperson
Karin Fagerberg
karin.fagerberg@​fojab.se
+46 705 - 27 46 15

Projektgrupp

Karin Fagerberg
Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

David Kiss
Arkitekt MSA

Magnus Tellhed
Arkitekt SAR/MSA

Haydar Alward
Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéchef

© FOJAB