Röstånga R:ekoby

Röstånga R:ekoby

Röstånga R:ekoby

FOJAB har medverkat till utformningen av en ekoby och flergenerationsboende med tillhörande detaljplan för Röstånga R:ekoby. Beställaren Röstånga Ekoby ekonomiska förening är en liten byggemenskap, som har ambitionen att uppföra en innovativ och hållbar ny ”R:ekoby”, genom kooperativt, ekologiskt och socialt byggande och samtidigt bidra till lärande, kunskapsspridning och samhällsnytta.

Begreppet ”R:ekoby” återspeglar ambitionen att återskapa (rekonstruera) byn som plats, med en stark princip av gemenskap och sammanhållning – ett konkret exempel på ekologisk och social hållbarhet i en fysisk form.

Arbetet med R:ekobyn har mynnat ut i en innovativ plan som innebär en utbyggnad av ett naturnära område med i huvudsak småskalig bostads- och verksamhetsbebyggelse, totalt 35-45 lägenheter i form av kollektivt boende under ett tak. I byn ska det också finnas möjlighet till att uppföra förskola, bedriva hantverk och kontor, odling, samt verksamhet kopplad till odling och energiproduktion som gårdsbutik, komposttillverkning, biokolproduktion, verkstad mm.

Förslaget och detaljplanen utformades inom ramen av ett Leaderprojekt som pågick under 2017-2021, och som var en samverkan mellan Röstånga Ekoby ekonomisk förening, FOJAB och Svalövs kommun. Projektet finansierades av Jordbruksverket genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Vi ser en långsiktig nytta med denna typ av projekt för att kunna främja hållbar utveckling i bred bemärkelse, genom att möjliggöra för mindre aktörer och byggemenskaper att bygga och testa kooperativt och icke-vinstdrivande byggande, finansiering och projektering. Vi tror att denna typ av projekt kan bidra till att utveckla bostadsarkitekturen och samtidigt bredda bostadsmarknaden, vilket är särskilt angeläget på landsbygden.

Kanske kan nya typer av byggorganisationer och beställare som vill främja mer kollektiva ytor, möjliggöra för ett mer resurseffektivt och billigare bygge? Att delta och stötta denna typ av okonventionella projekt är också ett sätt för oss på FOJAB att kompetensutveckla och bredda oss.

Projektet har rönt stort intresse och är mycket välförankrat i det omgivande samhället och medverkar t ex på en rikstäckande vandringsutställning ”En annan landsbygd” som visas under våren 2021 på Form/Design i Malmö.

R:ekobyn har också haft nära samarbeten med flera forsknings- och utbildningsaktörer såsom Lunds tekniska högskola och Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Holma folkhögskola. Ett systerprojekt ”R:energi”, drevs 2019 kring möjliga energisystem, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Under hösten 2020 och våren 2021 deltar R:ekobyn som case i två examensarbeten på SLU och LTH.

Fakta

Projektnamn
Röstånga R:ekoby

Beställare
Röstånga Ekoby ekonomisk förening

Plats
Röstånga, Skåne

Omfattning
9 ha, ca 40 bostäder

Status
Pågående

Kontaktperson
Sara Ericsson
sara.ericsson@​fojab.se
+46 733 - 91 44 33

Projektgrupp

Andrea Wold Bangstad
Arkitekt MAA

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Henrik Malm
Arkitekt, Utvecklingansvarig FOJABcode

Magnus Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Modellbyggare

Pia Månsson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Sara Ericsson
Arkitekt SAR/MSA

Tobias Henriks
Arkitekt SAR/MSA