Norra Enlunda

Norra Enlunda

Norra Enlunda

Underlag till Detaljplan. På uppdrag av markägaren utvecklar FOJAB ett småhusområde på en naturskön tomt i anslutning till Troxhammars golfklubb på Färingsö i Ekerö kommun. Fastighetsägarens tydliga vision kring ett boende baserat på grannsamvaro och en aktiv livsstil inspirerade till ett småhusområde med en tydlig bykänsla med stadsrum som uppmuntrar till möten och vistelse. Den känsliga landskapsbilden har krävt ett bebyggelsemönster och en arkitektur som harmonierar med det svenska odlingslandskapet och de bebyggelsestrukturer och byggnadstyper som återfinns där.

Projektet söker föra in stadskvaliteter i ett sammanhang där de ofta saknas. Småhusområden planeras alltför ofta som rader av tomter med varsitt hus mitt på, flankerandes en angöringsgata som slutar i en vändplan. Genom att arbeta med tomternas placering, med husens placering på tomterna och angöringsgatornas rumsliga kvaliteter skapas en helhet som blir större än summan av dess delar. Tomterna om 600 kvadratmeter kan delas in i två om 300 kvadratmeter eller tre om 200 kvadratmeter beroende på om de byggs ut med friliggande hus, parhus eller radhus. På så sätt skapas en flexibilitet i planen över tid och en blandning av husstorlekar och boendetyper kan uppstå.

Hänsyn har också tagits till naturvärden på platsen och till landskapsbilden. Strukturen infattar sig i ett större landskapsrum med mönster av gamla åkertegar avgränsade med dikeslinjer med trädrader. Bebyggelsen förankras således i ett större landskapsrum och kan harmoniera med sin omgivning. Genom att arbeta med gestaltningen av taklandskapet och med husvolymernas skala, materialitet och färgsättning skapas en bebyggelsegrupp som känns naturlig i den lantliga omgivningen på Färingsö.

Arbetet har innefattat konceptutveckling för området samt vidarebearbetning av förslaget genom planprocessen. En utveckling av kommunal mark i anslutning till Prowors område har också genomförts, och i samråd med Ekerö kommun har ett gestaltningsprogram tagits fram. Planen är för närvarande ute på samråd.

Fakta

Projektnamn
Norra Enlunda

Beställare
Prowor Fastighetsutveckling

Plats
Ekerö

Omfattning
Småhusområde med cirka 40 enheter, verksamheter och förskola

Status
Pågående

Kontaktperson
Magnus Lundström
magnus.lundstrom@​fojab.se
+46 727 - 17 31 12

Projektgrupp

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Simon Kallioinen
Arkitekt MAA, Lab director

© FOJAB