Gestaltningskoncept Tamarinden

Gestaltningskoncept Tamarinden

Gestaltningskoncept Tamarinden

Gestaltningskoncept för Tamarinden i Örebro har utarbetats med fokus på innovation, nytänkande och med människan i fokus. Tamarinden är inget traditionellt bostadskvarter. Här uppmuntras nya sätt att bo, leva och umgås tillsammans vilket märks både i den fysiska utformningen såväl som i val av tekniska lösningar och socialt samspel. Området präglas av nytänkande och smarta lösningar för att främja en hållbar och lekfull tillvaro.

Tamarinden karakteriseras av en välkomnande miljö där de offentliga rummen inbjuder till vistelse och aktiviteter. Såväl gatorna som parkrummen ges en omsorgsfull gestaltning med en unik identitet som präglas av hållbara material som kommer att hålla över tid. Stadsdelen kommer att ha ett stort fokus på smarta lösningar som uppmuntrar till en trygg och aktiv utevistelse.

Utgångspunkten har varit att skapa ett område där stadens puls möter det rekreativa landskapet och som gestaltas som ett grönt och urbant vardagsrum. Gränsen mellan gata, byggnad, gårdsmark och park suddas ut för att uppmuntra nya sätt att vistas och mötas. De offentliga rummen är gestaltade med de hållbara trafikslagen, gående och cyklister i fokus. Det ska vara lätt att göra rätt i Tamarinden och med ett stort inslag av platser för såväl aktivitet som vila kommer livet i Tamarinden att inbjuda till utevistelse och en mångfald av mötesplatser för stora som små.

För att synliggöra rörelse och aktivera området under hela dygnet har centrumverksamheter, kontor och gemensamma bostadsfunktioner såsom cykellounge, tvättstuga och föreningslokal placerats i bottenvåningen med uppglasade fasader ut mot gatan.

Den nya stadsdelen präglas av en egen identitet i de offentliga rummen där grönska och lekfullhet är i fokus. Den unika identiteten manifesteras genom ett stort utbud av aktiviteter och möjlighet för rörelse men som också erbjuder platser för möten och avskildhet.

Fakta

Projektnamn
Gestaltningskoncept Tamarinden

Beställare
Örebro kommun

Plats
Örebro

Omfattning
Gestaltningskoncept för allmän platsmark och kvarter i ny stadsdel i Örebro

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

© FOJAB