Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat?

Regeringen tillsatte Kommittén för modernare byggregler i februari 2017 för att genomföra en total översyn av Sveriges byggregler och dess kontrollsystem, med syfte att skapa ett mer tidsenligt regelverk. Målsättningen är att de föreslagna ändringarna ska främja konkurrens och bostadsbyggande samt att regelverket ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat.

Under hösten 2019 har FOJAB på uppdrag av Kommittén testat och analyserat de planerade ändringarna av regelverket för att ge Kommittén beslutsunderlag.

Slutbetänkandet (SOU 2019:68) innehåller fem huvudförslag:

• Kraven på bostäders lämplighet för sitt ändamål i högre grad preciseras i PBF i stället för i BBR (politiskt ställningstagande).
• Omfattande reformering av kap 3:2 i BBR – flexiblare planlösningar, endast en gräns vid 35m2 – funktionskrav för att skapa flexibilitet – ta bort vaga formuleringar, detaljstyrande allmänna råd och standarder – tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga är ett grundläggande krav
• Begreppet ombyggnad utgår
• Byggkravsnämnd för enhetlig tillämpning av byggreglerna
• Kontrollprocessen förenklas och förtydligas

Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen finns i sin helhet här

Alla är välkomna att lämna remissvar på betänkandet. Dessa ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 15 maj 2020.
Om man vill veta mer eller vill ha en genomgång av betänkandet via Skype, går det bra att kontakta Emma Carlbom på FOJAB som varit ansvarig för uppdraget mot kommittén för modernare byggregler. Hon har lång erfarenhet av bostadsutformning och gällande regelverk. Vi hjälper även gärna till att sätta ihop ett företagsanpassat remissvar utifrån era behov.

Emma Carlbom
Projektledare Arkitektur, Byggnadsingenjör
+46 734 74 74 25
emma.carlbom@fojab.se