Menu

Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet

FOJAB arkitekter har fått i uppdrag av Göteborgs stad att utveckla Centralenområdet i Göteborg. Uppdraget gäller också gestaltningsprogram för Nils Ericsonplatsen, Kanalgatan och Kanaltorget. Projektet handlar om att förvandla centrala delar som idag präglas av storskaliga trafiklösningar till platser för attraktivt stadsliv.

Centralenområdet kommer att utvecklas till en tät, blandad och livfull stadsdel med grönska, mötesplatser och stråk. Fokus för projektet ligger på stadsrum av hög kvalitet och tillgänglighet till grönska och vatten. Nya stråk ska knyta an hela området mot vattnet, öppna för utvecklingen av Gullbergsvass och koppla stråk vidare mot den gamla stadskärnan, Trädgårdsföreningen, evenemangsstråket, Skeppsbron och Frihamnen. Centralenområdet är också en del av det stadsmässiga stråk som planeras över älven via Frihamnen och Backaplan till Wieselgrensplatsen. Omkring 2000 nya bostäder, 500 000 m² verksamheter och 16 000 arbetstillfällen kan utvecklas inom området till år 2035.

Stadsutvecklingsprogrammet anger mål för Centralenområdets utveckling avseende stråk, offentliga platser, bebyggelse och infrastruktur. Programmet beskriver en samlad stadsbyggnadsidé med viktiga mål och stadskvaliteter som bidrar till stadens och regionens utveckling och att områdets roll som stadens entré förstärks. I kvalitetsprogrammet ges förslag på utformning av stadsrum med byggnadsvolymer, platser och stråk, innehåll och trafiklösningar.

I uppdraget ingår samordning av pågående detaljplaner, gestaltningsprogram och andra delprojekt i området, vidareutveckling av områdets planstruktur, analysskiss och gestaltningsstöd under hela processen samt metodutveckling av stadsutvecklingsprogrammet som arbetsform.

Fakta

Projektnamn: Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet
Beställare: Göteborgs Stad
Plats: Göteborg
Omfattning: Stadsutvecklingsprogram, kvalitetsprogram, detaljplan, samordningsuppdrag och projektledning
Status: Pågående
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA