Menu

Planera klimatsmart – fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Region Skåne har gett FOJAB arkitekter i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och ett verktyg för klimatsmart planering, vilket resulterat i en handbok som ska verka som stöd och inspiration för politiker och planerare i de skånska kommunerna. Den beskriver en teori och fallstudie för tre skånska kommuner.

Handboken belyser på ett konkret sätt sambandet mellan fysiska strukturer och vår klimatpåverkan. Den fysiska miljöns påverkan på rörelsemönster ställs gentemot människors vana att påverka klimatet, men påvisar också valmöjligheterna till att förändra. Exempelvis genererar höginkomsttagare högre utsläpp och män i genomsnitt 22% mer än kvinnor, till följd av mer bilkörning.

Hur bostadsområden, arbetsplatser och inköpsställen lokaliseras ger en ram för människors val i vardagen. Avståndet mellan olika målpunkter såsom bostad och arbete påverkar transportbehovet samtidigt som markanvändning och stadsplanering påverkar mycket mer än bara transportefterfrågan.

En bebyggelse som har större möjlighet till transporter med låga koldioxidutsläpp, genom ökad täthet och en stads- och trafikmiljö som uppmuntrar till gång och cykelresor, upplevs attraktivt av många även på andra plan.

Ladda ner rapporten

Fakta

Projektnamn: Planera klimatsmart – fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan
Beställare: Region Skåne, Strukturbild
Plats: Skåne
Omfattning: idéutveckling
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Nyckelord