Menu

Livskraftiga orter som en effekt av ESS & MAX IV

På uppdrag av Region Skåne har FOJAB arkitekter tagit fram rapporten ”Livskraftiga orter” – en inspirerande skrift med strategier och verktyg för utveckling av mindre orter i Skåne.

Utgångspunkten i arbetet har varit att ta tillvara på den potential som regionala investeringar medför i form av fler arbetsplatser i regionen och ökat behov av bostäder. För att få en hållbar utveckling i hela regionen måste infrastrukturen utnyttjas och skapa starka kollektivtrafikspår som knyter samman orterna. Genom att utveckla och förtäta stadsmiljön kring stations- och bytespunkter ges förutsättningar för attraktiva bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

Strategierna har framförallt en koppling till kommunal och regional fysisk planering såsom förtätning i stationsnära läge och utveckling av gång-, cykel- och grönstråk. De omfattar också idéer kring utveckling av turism, näringsliv, infrastruktur och kommunala processer.

Fakta

Projektnamn: Livskraftiga orter som en effekt av ESS & MAX IV
Beställare: Region Skåne
Plats: Skåne
Omfattning: Rapport/PM
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Nyckelord

Projektdokument