Menu

Lindholmshamnen

FOJAB arkitekter har, i en redan planerad kvartersstruktur, arbetat med grönska och dagvatten som resurser i stadsbebyggelsen för Lindholmshamnen i Göteborg. Syftet var att studera hur det kan skapas bättre förutsättningar för mikroklimat, vindförhållanden, vattenfördröjning och ljudmiljö genom multifunktionell ytanvändning.

Dagvattenhantering och grönstruktur är nyckelfrågor i planering och utformning av framtidens samhällen, bostadsområden och livsmiljöer. Klimatförändringar och en högre grad av förtätning av städerna ställer allt högre krav på hållbara lösningar, såväl ekologiska som ekonomiska.

Under temat ”Funktionellt nyttjande av grönska och dagvatten” efterlystes innovativa lösningar med höga vistelsevärden för dagvatten och för grönska som läskapande och energisparande element. Förslaget har tagits fram i samarbete med SLU Alnarp och Ekologigruppen.

Fakta

Projektnamn: Lindholmshamnen
Beställare: Hållbarhetsgruppen i konsortiet för Lindholmshamnen; HSB Göteborg, PEAB, Skanska Nya Hem och Älvstranden Utveckling
Plats: Göteborg
Omfattning: Skiss, idéutveckling
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA