Menu

Bäckby Centrum

I samarbete med Bostads AB Mimer och Västerås Stad utvecklar FOJAB arkitekter en ny stadsdelskärna i Bäckby. Nya verksamheter, mötesplatser och cirka 600 bostäder planeras i Bäckby Centrum i en struktur som ska ge levande stadsmiljöer, ökad trygghet och fler aktiviteter för stadsdelens invånare. Den nya bebyggelsen knyter an till befintlig bebyggelses skala samt till befintliga stråk och gröna rum samtidigt som den tillför stadskvaliteter och rumslig variation.

Innehållet baseras på framtaget Planprogram för Bäckby (2013) och ett omfattande arbete med kartläggning och medborgardialog. De boendes tankar, analyser och önskemål har bearbetats och lyfts in i projektet så att den nya bebyggelsens struktur och utformning tar avstamp i det som Bäckbyborna upplever som styrkor och svagheter på platsen idag.

Bäckbys nya stadsdelskärna växer fram i mötet mellan den uppgraderade öst-västliga huvudgatan och det omgestaltade nord-sydliga grönstråket. Bebyggelsen anpassas i skala till omgivande bebyggelsestrukturer och förläggs i gatuliv med en privat gård för att skapa väl definierade och trygga stadsrum och öka möjligheten för etablering av service i gatuplan.

Bäckby Centrum planeras tillföras nio nya kvarter i två etapper där en mångfald av byggherrar ska bidra till variation i utformning, boendetyper och upplåtelseform. Arbetet är pågående och detaljplanen beräknas bli antagen första kvartalet 2018.

Fakta

Projektnamn: Bäckby Centrum
Beställare: Västerås Stad
Plats: Västerås
Omfattning: Stadsplan om ca 70 000 m² BTA och ca 600 bostäder
Status: Pågående
Kontaktperson:

Magnus Lundström

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

Projektgrupp

Magnus Lundström

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

Samuel Rizk

Arkitekt MSA

Simon Kallioinen

Arkitekt MAA

Sofia Fors Szuba

Landskapsarkitekt MSA