Menu

Attraktivitetsplan för Marks kommun

FOJAB arkitekter har tillsammans med Marks kommun tagit fram en plan för att skapa en attraktivare plats för kommunens invånare och företag och utarbetat strategier för att locka till sig nya Markbor, besökare och företag.

Attraktivitetsplanen pekar ut kommunens avgörande kvaliteter och vad som skiljer den från andra kommuner, samt vilka nya värden som kan skapas med utgångspunkt från nuvarande situation. Den ska fungera som stöd vid förvaltningarnas arbete och innehålla genuina värden som kommunen kan stärka i sitt dagliga arbete.

Den samlade bilden av Marks kommun är en plats för skapande – det märkvärdiga och det gränslösa. En kommun full av kreativitet och driftighet, mäktig natur och särpräglad kultur, samt en mosaik av människor och varierade livsmiljöer.

Bilden har tillsammans med intervjuer legat till grund för en uppdelning i tre olika kategorier som representerar varsitt utvecklingsområde, vilka utgör olika arbetssätt med specifika förutsättningar och separata utvecklingsmål.

Fakta

Projektnamn: Attraktivitetsplan för Marks kommun
Beställare: Marks kommun
Plats: Marks kommun
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Nyckelord