Menu

Börjesgången

FOJAB arkitekter har tagit fram ett förslag för omgestaltning av ett centralt gång- och cykelstråk genom Vellinge centrum. Förslaget innebär att centrum får ett lyft för livligare aktivitet och att förutsättningarna för trygga rörelser till fots och cykel förbättras.

Det nya gestaltade stråket ansluter till den befintliga centrumstrukturen i Vellinge.  De bärande idéerna är att ge centrum en enhetlig gestaltning avseende material och skapa ett tryggt och tillgängligt stråk.

Stråket har tre huvudsakliga entrépunkter, i norr, öster och genom centrumkärnan i söder. Entrépunkterna har fått en tydlig och sammanhållen gestaltning med natursten och planteringskärl. Utrustningen samordnas för hela stråket med enhetlig färgsättning och formspråk. Växtmaterialet består av bl.a. bergskörsbär, avenbokshäckar, murgröna samt olika sorters vårlökar och säsongsblommor. För ökad trygghetskänsla och för att framhäva gestaltningen används belysning i olika former, såsom spotlights vid entréplatserna. 

Fakta

Projektnamn: Börjesgången
Beställare: Vellinge kommun
Plats: Vellinge
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Medverkande

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Medverkande

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Illustratör

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG