Menu

Kv. Dungen

FOJAB arkitekter har, på uppdrag av Wihlborgs, utformat ett nytt kontorshus kallat Dungen, i direkt anslutning till Hyllie station. Byggnaden ska klassas enligt miljöbyggnad Guld, vilket har varit en viktig utgångspunkt för byggnadens uttryck och formspråk. Trädplanteringar inomhus knyter an till den trädgård som tidigare fanns på platsen.

Kvarteret bebyggs med 6 våningar ovan mark och 2 nedgrävda parkeringsplan under mark. Byggnaden ska genomsyras av hållbara och tåliga material som ska åldras vackert. Samtliga materialval ska vara klassade och godkända enligt antingen sunda hus eller byggvarubedömningen. Kontorshuset Dungens gestaltning består av 3 huvuddelar; Atriet, sockeln och fasaderna.

Atriet
Det upphöjda atriet är husets hjärta. Atriets ljusa och varma träkänsla ska välkomna hyresgäster och besökare och utgör byggnadens entré och naturliga mötesplats. Kvartersnamnet Dungen manifesteras av en trädplantering vid huvudentrén där man rör sig upp längs trädstammarna mot atriet och lövverket. Grönskan och träkänslan är återkommande inslag i byggnadens inre miljö. Ett generöst takljus ger dagsljus till de kontorsdelar som vänder sig mot atriet.

Sockeln – bygger staden
Där byggnaden möter marken ska materialen och detaljeringen tålas att komma nära. Sockeln håller samman byggnaden och ger en stadsmässig tyngd. Butikslokaler och centrumfunktioner aktiverar stadsrummet och bidrar till att göra området kring Hyllie stationstorg till en levande plats. Gestaltningsmatrisen lyfter fram materialhantering med mörka och robusta naturmaterial. I Dungen kläs sockelvåningen med mörkt tegel som detaljeras med rullskift och mönstermurning.

Fasaderna – smart geometri
Fasaderna har två olika uttryck. Mer slutet mot söder och mer öppet mot norr. Veckningen av fasaderna ger liv och komposition och svarar mot gestaltningsmatrisens efterfrågan om modellerade fasader med skuggspel och individualitet, samtidigt som den hjälper att möta kraven för miljöbyggnad guld. Den unika geometrin stärks av tydlig materialhantering; ett omslutande material i ljus kulör, och våningshöga fönsterpartier.

Fakta

Projektnamn: Kv. Dungen
Beställare: Wihlborgs
Plats: Malmö
Omfattning: 15.000 M² BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Alberto Tenti

Arkitekt SAR/MSA

Behrooz Taleb

Arkitekt MSA

Elin Daun

Arkitektpraktikant

Filip Loguin

Arkitekt MSA/MAA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Petra Jenning

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig, Ansvarig FOJABcode

Sara Ericsson

Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB Hållbarhet

Viktor Johansson

Arkitekt MSA