Menu

Rådhus Skåne

2010 beslutade Kristianstads kommun och Region Skåne att samlokalisera sina centrala administrationer till kvarteret Kristian IV. Samma år erhöll FOJAB arkitekter uppdraget av Kristianstads kommun att ansvara för programarbete och arkitektonisk utformning av byggnader, landskap och inredningar.

Ambitionen var att i största möjliga omfattning bevara kvarterets yttre i kombination med en radikal omgestaltning av dess inre. I förslaget bevarades kvarterets skala och utseende mot de omgivande gatorna, medan den inre delen byter skepnad. Programkraven omfattade moderna och effektiva kontorslokaler för 700 personer, ett stort antal möteslokaler och styrelserum, en ny sessionssal dimensionerad för 300 personer, foajéer samt en personalmatsal för nästan 300 personer.

Som karaktärsskapande byggmaterial i hela kvarteret, både exteriört och interiört, användes hållbara naturmaterial som sten, trä och koppar. Fasaderna och de invändiga pelarna är beklädda med travertin. Ljus ask förekommer som genomgående träslag på väggar, golv och i nästan all inredning.

Inredningsuppdraget inbegrep, förutom organisation och gestaltning av interiörerna, en omfattande brukarprocess. I denna deltog representanter från alla avdelningar och förvaltningar. Det moderna öppna kontoret ska medge god tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet. Samtidigt måste kraven på avskildhet för ostört arbete beaktas.

Huset har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad med betyget Silver

Projektet utnämndes till Årets bygge 2015

Fakta

Projektnamn: Rådhus Skåne
Beställare: Kristianstads kommun/NCC
Plats: Kristianstad
Omfattning: 21.000 m²
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Kristina Freij

Högskoleingenjör

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Åsa Swanberg-Lorentzen

Inredningsarkitekt SIR/MSA