Menu

Södra Kirseberg

FOJAB arkitekter arbetar sedan flera år med södra Kirseberg på uppdrag av Jernhusen. Efter en vinst i ett parallellt uppdrag har FOJAB arbetat med olika utredningar och skisser som även legat till grund för ett underlag till Malmö stads fördjupade översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör en stadsutveckling med flera tusen bostäder och närhet till god kollektivtrafik.

När Malmös ringlinje för kollektivtrafik med tåg tas i drift under 2018, med stopp på Östervärn, och Malmöexpressen får en dragning längs Södra Bulltoftavägen, kommer Kirseberg att förvandlas från att vara en relativt avskild plats till en attraktiv och central stadsdel i Malmö, med mycket bra kommunikationsmöjligheter.

Fokus i uppdraget ligger på att möjliggöra blandad stad med bostadsfokus på den östra sidan om den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn. Med nya kopplingar till omgivningen och Östervärns station länkas innerstaden ihop med Kirseberg. Utvecklingen av den nya stadsdelen medför, förutom omvandlingen av Södra Bulltoftavägen, satsningar på hållbara transportmöjligheter, parker, service, förskolor och skolor.

Med sina dramatiska entréer samt kombinationen av pyttelitet och jättestort, asfalt, grönska och ruderatmark breder sig södra Kirseberg ut kring den gamla depåbyggnaden för järnvägsunderhåll. Området är idag granne med Malmös centrala delar och omges av stadsbebyggelse från olika epoker.

I förslaget bevaras stora delar av den befintliga bebyggelsen och infogas i den nya stadsväven, vilket bidrar till att ge området en egen, attraktiv karaktär som förstärker den befintliga. Stråket från Scheelegatans förlängning och genom området etableras av tillfälliga aktiviteter samt enkla förändringar och tillägg i existerande struktur. Området är tänkt att byggas ut i etapper där järnvägsdepån är ankaret i den bebyggelseutveckling som kan starta längs ett eller flera olika stråk.

Fakta

Projektnamn: Södra Kirseberg
Beställare: Jernhusen
Plats: Malmö
Omfattning: Ca 300 000 BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

David Kiss

Arkitekt MSA

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA