Menu

Science Village Scandinavia, gestaltningsprogram

I spänningsfältet mellan Max IV och ESS i Lunds utkant växer en ny stadsdel fram. Utbyggnaden kommer att ske under flera år inom ramen för en robust och karaktärsfull planstruktur.

FOJAB arkitekter har, efter vinst i tävlingen om ikonbyggnaden, ikonplatsen och områdets struktur, på uppdrag av Science Village Scandinavia AB tagit fram ett gestaltningsprogram för de offentliga rummen. I en process med en serie workshops har gestaltningsprogrammets innehåll arbetats fram i dialog med kommunens projektgrupp och representant för Kraftringen.

Science Village karaktäriseras av ett starkt helhetskoncept som ger området en tydlig sammanhållande identitet. Konceptet utgörs av den övergripande stadsbyggnadsidén med små kvarterskluster, tanken om det hela golvet, och grönskans kopplande roll. Dessutom är integreringen av innovativa lösningar i stadsmiljön tänkt att genomsyra området och signalera platsens framtidsinriktning och kreativa forskningsmiljö.

Under 2016 och 2017 har FOJAB arkitekter gjort en fördjupning av gestaltningsprogrammet som underlag för kommande projektering. I detta skede togs Tankebubblorna fram, konstruktioner som ska stödja områdets innovativa och forskningsorienterade profil. Tankebubblorna är enkla paviljonger i det offentliga rummet, som laddas med olika stimulerande innehåll; det kan vara utrustning för möten, samvaro eller rekreation.

Fakta

Projektnamn: Science Village Scandinavia, gestaltningsprogram
Beställare: Science Village Scandinavia AB
Plats: Lund
Omfattning: ca 27.000 m²
Status: Färdigställt, 2015

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Caroline Lindqvist

Landskapsarkitekt MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Jonna Milton

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA