Menu

Pildammsparken - Upplevelser av vatten!

FOJAB arkitekter har tagit fram ett förslag för utvecklingen av Pildammsparken tillsammans med Malmö stad, efter att ha varit en av tre inbjudna arkitektkontor som förförordats att arbeta vidare med uppdraget.

Utgångspunkten i förslaget är att förtydliga platsernas särskilda karaktär och upplevelse. Parkens huvudaxel – mellan tallriken och vattentornet – förstärks genom bron som kopplar samman dammens båda sidor. En större del av parken blir således tillgänglig från öster, Pildammsvägen och SUS, då flera rörelseslingor i parken skapas.

Längs huvudaxelns placeras den nya centralplatsen på den tidigare parkeringen och blir parkens nya hjärta och mötesplats. Parkeringsplatserna flyttas istället till en yta längs infartsvägen. Pildammsparkens variation av klassicistiska drag såsom distinkta siktaxlar, tydligt definierande platser samt spektrat av skalor och upplevelser, gör parken unik.

Vattnet är ett centralt element i parken som bör lyftas fram mer för att förhöja parkens upplevelse. Vid axeln som korsar Margaretas blomstergata föreslås en entré direkt från Baltiska vägen, in till finträdgårdarna, för att skapa en starkare koppling till närområdet.

Fakta

Projektnamn: Pildammsparken - Upplevelser av vatten!
Beställare: Malmö Stad
Plats: Malmö
Omfattning: Skissuppdrag kring den nya centralplatsen i Pildammsparken, med ny besökspaviljong och bro över dammen
Status: Genomfört

Projektgrupp

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator