Menu

Påskagänget Dalby

Vinnande förslag i markanvisningstävling inom utbyggnadsområdet Påskagänget i sydöstra Dalby. Förslagets idé tar avstamp i traditionella skånska byar där husen är placerade framme vid gatan utan förgårdsmark. Detta skapar tydliga gaturum för möten och aktiviteter. Parkering hemma på egen tomt under pergola mellan husen.

Husen placeras med fasadliv i gatan och bidrar på så sätt till att skapa intressanta och varierande gaturum samtidigt som respektive hus får en större sammanhängande trädgård i ett skyddat läge. I vissa lägen bildas mindre platser där husfasaderna markerar platsen. Entréerna vänder sig mot gator och torgplatser. Möblerad entrézon ger aktivitet, liv och personlighet till gatumiljön.

Husen ges en stark form och förses med sadeltak som ansluter till skånska bebyggelsetyper. Varierande hushöjder, marknivåer och nockriktning ger en variation i området inom ramen för en väl sammanhållen enhet. Husen anpassas till terrängen, vilket gör att de trappar ner från öster till väster. Gaturummet följer terrängen och man rör sig i ett svagt sluttande mellanrum med utblickar ut i det öppna landskapet med sina gårdar.

Fakta

Projektnamn: Påskagänget Dalby
Beställare: HSB
Plats: Dalby
Omfattning: 8.000 m² BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Projektgrupp

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA