Menu

Östervärns stationsområde

Östervärns station kommer i framtiden bli en ny viktig knutpunkt i Malmö. På uppdrag av Malmö stad har FOJAB arkitekter utrett tre tänkbara scenarier för utveckling av området kring stationen. FOJAB:s skisser visar hur en tätare och grönare stad kan skapas på ett innovativt sätt och hur de barriäreffekter som infrastrukturen och koloniområdet skapar, kan överbryggas. Stort fokus har legat på de sociala konsekvenserna.

I det första scenariot bevaras det koloniområde som idag ligger utmed spåren och intilliggande område utvecklas till stadskvarter med en blandning av bostäder, kontor och service. I alternativ två bevaras koloniernas struktur och grönska och området utvecklas till en offentlig stationspark, en mötesplats för resande och boende i denna del av staden. I alternativ tre utvecklas området till en ny hot spot i staden, med blandad kvartersbebyggelse och ett urbant stationstorg med aktiva kanter; cykelparkering, caféer och butiker.

Uppdraget har omfattat studier av volymer och skuggverkan med avseende på gaturum, boendemiljö, park och stationsmiljö. FOJAB arkitekter har även, i samarbete med bl a Ramböll och ÅF, studerat de olika alternativens sociala, rumsliga och trafikala konsekvenser.

Fakta

Projektnamn: Östervärns stationsområde
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Plats: Malmö
Omfattning: 3,5 ha
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Nyckelord