Menu

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden landskap

FOJAB arkitekter valdes ut som ett av tre arkitektkontor att delta i ett parallellt uppdrag kring kvartersstruktur, byggnadsvolymer och gestaltning av de offentliga rummen i etapperna Kolkajen, Tjärkajen och Ropsten i Norra Djurgårdsstaden. Delar av förslaget valdes ut för fortsatt uppdrag och FOJAB har arbetat med kvalitetsprogram till detaljplanen, programhandling samt systemhandling.

FOJAB arkitekter har fått i uppdrag att gestalta delar av de offentliga rummen såsom vistelsegator, gränder och en lekplats längs med Husarviken. Gaturummen är viktiga länkande stråk i den nya stadsdelen och ska utformas med dagvatten, grönska och vistelsekvaliteter i fokus. På strandkanten utformar vi en stor lekpark med naturkaraktär där lummiga träd och böljande träkonstruktioner skapar en stimulerande lekmiljö.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

FOJAB har också arbetat med ett kvalitetsprogram som ligger till grund för detaljplanen för området och för den fortsatta projekteringen. Vi har, genom en tidigare prekvalificering och parallellt uppdrag, ingått ramavtal med Stockholms stad för det fortsatta arbetet.

Läs mer om det parallella uppdraget

Fakta

Projektnamn: Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden landskap
Beställare: Stockholms stad
Plats: Stockholm
Omfattning:
Status: Pågående
Kontaktperson:

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Projektgrupp

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Caroline Lindqvist

Landskapsarkitekt MSA

Elin Madsen

Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)