Menu

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Stockholms stad att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag arbetade vi med ett stadsbyggnadsförslag för Kolkajen. I upphandlingen ingick också ramavtal för gestaltning av stadsstruktur och offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms och norra Europas största stadsutvecklingsområden där omfattande bebyggelse och anläggningar planeras tillkomma under de närmaste 20 åren. Området ska, på ett hållbart och resurseffektivt sätt, inrymma ca 35 000 arbetsplatser och ca 12 000 nya bostäder med tillhörande service och infrastruktur. Den aktuella etappen, Kolkajen-Tjärkajen-Ropsten, ligger mellan Hjorthagsberget och Lilla Värtan, intill bron över till Lidingö. I dagsläget är det industrimark och en hamn, som använts för energiproduktion. Inom området finns det kulturhistoriskt värdefulla Vattengasverket som ska bevaras liksom Tjärfabriken och den gamla Kolkajen. I sydväst ligger Ropstens tunnelbanestation.

De parallella uppdragen ska utreda och visa hur Hjorthagens framtida entré och vattenfront kan gestaltas med fokus på de offentliga stadsrummen och parkerna. Utgångspunkt är såväl övergripande målsättningar vad gäller transporter, energi, kretslopp, byggnader, grönska, livsstilar och verksamheter, som platsens särskilda karaktär och förutsättningar.

Målet är en tät och blandad stadsdel med stark identitet och hög stadsbyggnadskvalitet. Alla kommer inte att ha råd att bo här, men alla kommer att kunna vistas här och ta del av sociala livet och närheten till vattnet.

Arbetet inleddes med det parallella uppdraget. FOJAB arkitekter har också tilldelats ramavtal med Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad för arbetet med Norra Djurgårdstaden, fram till maj 2019. Vi arbetar för närvarande med att ta fram samtliga detaljplaner, gestaltningsprogram samt program-, system- och bygghandling för gatu- och lekmiljöer i området.

Läs mer om landskapsprojektet

Fakta

Projektnamn: Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Beställare: Stockholms stad
Plats: Stockholm
Omfattning: Parallellt uppdrag, Gestaltningsprogram, Detaljplaner
Status: Pågående
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Sofia Fors Szuba

Landskapsarkitekt MSA