Menu

Insikt – Utsikt, Kunskaps & Kulturcentrum

Vinst i projekttävling

KUNSKAPS & KULTURCENTRUM

I Falkenbergs nya Kunskaps & Kulturcentrum finns bibliotek, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samlad. Byggnaden ligger strategiskt placerad mitt emellan Stortorget och den nya Stadsparken och skapar en naturlig mötesplats för falkenbergsborna, kommunens föreningar, kulturverksamhet och näringsliv, och vem vet, kanske även för ett universitet och högskola i framtiden.
– Detta är ett hus för utsikt och insikt!

Tillsammans med Folkets Hus och Stadsteatern bildar Kunskaps- och Kulturcentrum ett starkt kulturkluster, en urban injektion som bjuder in till samspel mellan det offentliga rummet och allmänheten och som kopplar samman den befintliga stadskärnan med staden norrut. Närområdets attraktivitet ökar och byggnaden blir startskottet för den fortsatta utvecklingen av kvarteret Krispeln.

EN SYMBOLBYGGNAD
Falkenbergs nya Kunskaps & Kulturcentrum är en byggnad med stark karaktär och tydlig profil som tar tillvara kvalitéerna hos den befintliga bebyggelsen och är ett samtida uttalande som tillför staden en ny och inspirerande dimension. Det är en symbolbyggnad som bidrar till stadens mångfald och den sociala hållbarheten. En byggnad som både falkenbergsbor, biblioteksbesökare, elever och pedagoger kommer att vara stolta över!

Falkenbergs Kunskaps & Kulturcentrum består av flera sammanhängande volymer. Mot staden och Stortorget är skalan lägre och bjuder in både Folkets Hus och omgivande bebyggelse. Mot stadsparken är uttrycket mer storslaget för att bilda fond för det öppna, gröna parkrummet. Fasaderna i ljustgult tegel samspelar med Folkets Hus befintliga tegelfasad. De enskilda volymerna får sin unika karaktär genom att använda olika murningstekniker. Högst upp är tegelmuren slät med större öppningar för glaspartier. Längre ned finns tegelpelare och omfattningar med reliefverkan. Tegelfasaden och glaspartiernas bredd varieras på ett lekfullt sätt så att ett vackert skuggspel skapas under dagen.

Huvudentrén till Kunskaps & Kulturcentrum och gymnasieskolan samt byggnadens tre viktigaste utblickar markeras med större mässingsomfattade glaspartier. Den första utblicken är caféets stora glasparti mot entréplatsen. Den andra är bibliotekets utblick mot stadsparken och den sista utblicken återfinns högst upp på byggnaden i det gemensamma pausrummet och ger en utsikt mot stadskärnan och Ätrans väg mot havet. De stora glaspartierna i mässing blir byggnadens utropstecken.

MÖTESPLATS
Byggnadens välkomnande huvudentré annonserar sig ut mot den nya entréplatsen och Stortorget. Här finns barnbibliotekets skyltfönster, caféet med sin uteservering i solen och en scen för happenings, musik, kultur och skapande. Väl innanför entrédörrarna möts man av en generös foajé i två plan med reception och infocenter där det alltid finns någon att fråga. Receptionen samutnyttjas av biblioteket och gymnasieskolan på dagtid respektive biblioteket och kulturskolan på kvällstid. Här finns också utställningsytor, en aula och mindre ensemblesalar som även kan användas för föreläsning och konferens. Kunskaps- och Kulturcentrum kommer att pulsera av liv alla dagar i veckan.

BIBLIOTEKET
Biblioteket är falkenbergsbornas publika vardagsrum och kulturella mötesplats. Här kan man söka information, titta på utställningar, läsa dagstidningar, ta en kopp kaffe eller gå på barnteater. Utbudet är stort och det finns möjlighet att både konsumera och producera kultur.

Biblioteket ligger direkt innanför foajén. Det är ett generöst och inbjudande rum som sträcker sig över två våningar runt en stor och öppen ljusgård. På entréplan hittar du barnavdelningen. Det är en stimulerande miljö full av upplevelser med både lugna hörn och ytor som tålstoj och stim. I den generösa trappan som sammanbinder barnbiblioteket med vuxenavdelningen finns möjlighet till läsplatser och allra längst in, under trappan, en sagogrotta med egen stjärnhimmel.

Biblioteket för vuxna och gymnasieungdomar är placerat på andra våningen runt ljusgården med fantastisk utsikt över Stadsparken. I rummet som har vita väggar, trägolv och ribbundertak är det stora glaspartiet en vacker tavla där man följer årstidernas växlingar. På detta plan finns all media, en läsesal och ett särskilt rum för släktforskning.

Självklart finns det också studiearbetsplatser och grupprum för eleverna som når sitt bibliotek via en separat trappa längs med Stadsparken. På de andra våningsplanen finns bibliotekets personalarbetsplatser och gymnasieskolans gemensamma funktioner som skolledning, administration, elevvård, Resurscentrum och Navet.

GYMNASIECAMPUS
Kunskaps & Kulturcentrum är gymnasieskolans gemensamma mötesplats och sammanhållande nav på campus. Byggnaden bidrar till liv och rörelse i kvarteret då gymnasieungdomar, lärare och personal naturligt rör sig genom stadsparken mellan skolbyggnader, Kunskaps & Kulturcentrum och Falkhallen under hela dagen.

På campus finns ett antal befintliga skolhus där gymnasieskolans program är placerade. Det är hus 20 med bygg- och anläggningsprogrammet, hus 12 med industritekniska programmet, el- och energiprogrammet och teknikprogrammet och hus 5 med fordons- och transportprogrammet, estetiska programmet och gymnasiesärskolan. Vi omvandlar hus 3 till ett renodlat skolhus och placerar gymnasieskolans resterande program där: ekonomiprogrammet, handels & administrationsprogrammet, samhälls-vetenskapsprogrammet, humanistiska programmet, barn & fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammet. Det enda undantaget blir restaurang & livsmedelsprogrammet som på sikt kommer att flytta in i en ny byggnad med restaurang och elevmatsal intill den framtida idrotthallen.

EN NY LÄRMILJÖ
Vi lär på olika sätt. En elev vill läsa till sig kunskap medan en annan hellre lyssnar på en föreläsning. Någon tycker att det fungerar bäst att arbeta tillsammans i grupp. Några av oss är i huvudsak visuella inlärare, vi tycker om att se på bilder och diagram. Andra är auditiva, de tycker om att lyssna. Några är praktiker som främst lär genom att använda känselsinnet eller kroppen och en del är skriftorienterade dvs. lär genom att läsa böcker.

Att rusta en elev inför framtiden innebär många nya utmaningar. Idag efterfrågar samhälle och yrkesliv att eleven lär sig metoder att självständigt söka kunskap, förstå information och granska den kritiskt. Även förmågan att samarbeta och arbeta projektorienterat efterfrågas. En verksamhet med helhetssyn på kunskap, teambaserat arbetssätt med eleven i centrum genererar nya lokalbehov. Här spelar arkitekturen en viktig roll när den byggda miljön fungerar som stöd och katalysator för en verksamhet i utveckling.
Vi verksamhetsanpassar och bygger om hus 3 till ett renodlat skolhus. Byggnaden får ett rikt inre landskap med varierade miljöer som stimulerar till lärande, aktivitet och utveckling. Istället för mörka korridorer och lärosalar i långa rader skapar vi teamlokaler med en palett av olika stora rum och olika sorters rum som kan användas av både lärare och elever. Miniaulor, basrum, grupprum i olika storlekar och öppna studiearbetsplatser ger utrymme för nya arbetssätt och gör att var och en kan välja den lärstil som passar bäst.

Verksamhetens behov förändras ständigt. Antalet elever ökar eller minskar och program startas upp eller läggs ner. Då byggnader är stora investeringar gäller det att hitta långsiktigt hållbara lösningar med inbyggd flexibilitet. Genom att skapa en generell struktur i Skolhuset (hus 3) avseende invändig kommunikation och planlösning öppnas möjligheten för ett flexibelt användande där verksamhetens olika delar kan växa och krympa efter behov. Skolhusets struktur utnyttjas maximalt och byggnaden kan användas på ett lokaleffektivt sätt. Det innebär att vi kan rymma mer programyta och att det totala nybyggnadsbehovet minskar. Den generella strukturen skapar mycket goda förutsättningar för expansion i direkt anslutning norr och öster om skolhuset.

Fakta

Projektnamn: Insikt – Utsikt, Kunskaps & Kulturcentrum
Beställare: Falkenbergs Kommun
Plats: Falkenberg
Omfattning: Ca 13.000 m²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

Edvin Bylander

Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB lab

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Thomas Lind

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Bahador Mohammadi

Arkitekt SAR/MSA

Camilla Henricson

Arkitekt SAR/MSA

Kristina Kember

Arkitekt SAR/MSA

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Joel Persson

Inredningsarkitekt

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr