Menu

Höörs Västra stationsområde

I samarbete med Höörs kommun har FOJAB arkitekter arbetat fram underlag för utveckling av Höörs västra stationsområde. Områdets stationsnära läge tillvaratas och här utvecklas en levande och integrerad småstadsmiljö.

Västra Stationsområdet kommer att få karaktär av småstad, med hus i tre till sju våningar, i en struktur som skapar en levande och trygg stadsmiljö. Den nya bebyggelsen knyter an till befintlig bebyggelses skala samt till befintliga stråk och gröna rum, samtidigt som den tillför stadskvaliteter och rumslig variation.

Det omfattande arbetet startade med en vinst i ett parallellt uppdrag för området 2012 och har resulterat i ett gestaltningsprogram och detaljplaneringsunderlag. I den första detaljplanen prövas möjligheten att uppföra flerbostadshus och skapa allmänna ytor i den södra delen av Västra Stationsområdet.

Huvuddragen i den första planen är att säkerställa skogspartiet, även kallat Ravinen, för allmänt ändamål, skapa ett nytt torg som kommer utgöra en länk mellan Lantmannagatan och järnvägsstationen och möjliggöra nya flerbostadshus för cirka 135 lägenheter i ett stationsnära läge. Det nya bostadsområdet ska präglas av stadsmässig bebyggelse med hus i tre till sju våningar och blandade lägenhetsstorlekar. Det ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. De nya husen ska bidra till en levande och trygg gatumiljö, därför planeras minst en entré per byggnad mot Bangårdsgatan så att husen öppnar sig mot den offentliga miljön.

 

Läs om det parallella uppdraget

Fakta

Projektnamn: Höörs Västra stationsområde
Beställare: Höörs Kommun
Plats: Höör
Omfattning: 135 lägenhets
Status: Pågående
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

David Kiss

Arkitekt MSA

Klara Stigner

Landskapsarkitekt MAA