Menu

Gamlestaden

FOJAB arkitekter i samarbete med det spanska arkitektkontoret MX-SI fick i uppdrag av Göteborgs Stad att, i parallellt uppdrag, ta fram ett underlag för struktur och utformning av området kring Knutpunkten och Gamlestadstorg som ny bytespunkt i Göteborgs kollektivtrafiksystem. Uppdraget omfattar 80 000 kvm bostäder och 90 000 kvm kontor, service och kultur.

Knutpunkten fungerar som motorn i området Gamlestaden, med sitt öppna torg som vänder sig mot alla håll med trappor och sluttningar. Som en central nod mellan olika nivåer och riktningar blir Knutpunkten en mötesplats för resande och boende.

På torgets västra sida ligger ett resecentrum och kontorshus med en tydlig entré till passagen över till det angränsande Slakthusområdet. Byggnaden famnar över gångtunneln och släpper samtidigt ner ljus från båda håll genom att passagen inom byggnaden ligger en bit från spåren och lämnar rum för överljus.

Torget formges som en grön nod, med sten och vegetation i symbios, där sidan närmast ån fungerar som en urban balkong mot vattnet. Den uppvuxna vegetationen från åkanten letar sig upp till torget och blandar det vilda med det ordnade. Visionen är att torget ska bli ett samlande rum där passagen till andra sidan spåren kommer att upplevas som en del av torget.

Fakta

Projektnamn: Gamlestaden
Beställare: Göteborgs Stad
Plats: Göteborg
Omfattning: Parallellt uppdrag
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Marco Pusterla

Arkitekt SAR/MSA

Sergio Barba

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)